Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Boliger til alle

Bosætning og byudvikling

> Det blå bånd - Kalø Bugt området
> Det grønne bånd - Letbanebyerne
> Ebeltoft område
> Landområderne
> Det fysiske miljø
> Klima og byggeri
> Boliger til alle
> Generelle rammer for lokalplanlægning
> Kolonihaver
> Byggeri i landsbyer
> Byggeri i det åbne land
> Byggeri i særligt vanskeligt stillede landdistrikter

Boliger til alle

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der skal ved rammelægning af nye områder ses på behovet for tæt-lav, åben-lav eller etagebyggeri i forhold til befolkningssammensætningen og det eksisterende udbud af boliger

Stk. 2. Mulighederne for alternative og/eller klimavenligt byggeri skal vurderes i de enkelte byer og områder

Stk. 3. Der bør ikke tillades større samlede arealer til almene bebyggelser

Stk. 4. En mindre del af alt nyt byggeri bør være almen bebyggelse

Forslag til Kommuneplan 2013

Ved et blik på befolkningsprognosen og tilflytningen til Syddjurs Kommune ses det tydeligt, at bosætningen især er afhængig af boligpriserne i Aarhus Kommune. Jo dyrere boligpriserne er, jo flere førstegangskøbere køber hus i Syddjurs Kommune, og derved flytter flere yngre familier til Syddjurs kommune.

Boligpriserne i Aarhus er en af årsagerne til, at der er en skæv fordeling af aldersgrupperne i Syddjurs Kommune. I den vestlige del af kommunen, hvor nærheden til Aarhus spiller en væsentlig rolle for befolkningssammensætningen, er der i de seneste år sket en forøgelse af yngre familier og derfor et øget behov for en boligstørrelse passende til 3-4 personer. Dette er typisk parcelhuse eller lignende.

I den østlige del af kommunen er der tildens til en overrepræsentation af ældre og pensionister, dette skyldes blandt andet nærheden til naturen, kulturmiljøet og kystlandskabet. Derfor er der her et større behov for boliger passende til 1-2 personers, dette vil typisk være lejligheder eller rækkehuse. Det kan være som privatejede boliger, igennem en andelsforening, boligforening eller som almene boliger.

Igennem rammelægningen af kommunen tages der hensyn til disse behov. Det ses blandt andet ved, at der i Hornslet by er udlagt flere nye områder til åben-lav bebyggelse, mens der især i Ebeltoft by er fokuseret på tæt-lavt og blandet bebyggelse.

Alment byggeri

Krav til placering af alment byggeri, f.eks. ældre- eller ungdomsboliger er afhængig af befolkningessammensætningen i kommunen. Syddjurs Kommune ønsker, at der ved ansøgninger om alment byggeri skal være fokus på boligbehovet til alment byggeri. Der er ikke ønsker om større enklaver med en bestemt type alment byggeri, men nærmere en spredning i hele kommunen, især i hovedbyerne. Derfor kan der som udgangspunkt også placeres alment byggeri indenfor alle de eksisterende rammeudlæg til boligbebyggelse.

Jordbrugsparceller

Der kan i henhold til planloven ikke længere udpeges nye jordbrugsparceller i kommuneplanen, dog bibeholdes eksisterende områder udpeget til jordbrugsparceller, hvis der er udarbejdet en lokalplan for området. Jordbrugsparceller er hobbylandbrug, der tidligere kunne udlægges med et areal pr. parcel på op til 5.000m2 med plads til bolig og udhusbygninger, hvor der ud over boligen også var plads til at dyrke afgrøder og holde et begrænset, ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Der er i dag udlagt arealer til jordbrugsparceller i Pindstrup, Balle, Thorsager, Feldballe, Elsegårde, Grønfeld, Søby, Ommestrup og Rostved. Med undtagelse af Grønfeld og Feldballe er der fortsat rummelighed inden for de eksisterende udlæg.

Økologiske landsbysamfund

Friland ved Feldballe er et eksempel på en økologisk landsby eller frizone med alternative boformer. Etape 1 og 2 er er fuldt udbyggede og etape 3 er under udbygning. Syddjurs Kommune vil også i fremtiden sikre, at Friland har mulighed for at udbygge, og der er med denne kommuneplan udlagt område til udbygning af Friland Erhverv. Der har også andre steder i kommunen været interesse for etablering af en tilsvarende bebyggelse/samfund, men den endelige placering er ikke fastlagt og er derfor ikke udpeget i nærværende kommuneplan. Økologiske bebyggelser med store parceller vil kunne etableres, hvis det sker inden for områder udlagt til jordbrugsparceller. Etablering af økologiske bebyggelser vil eventuelt forudsætte dispensationer fra eksempelvis bygningsreglementet.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. Men er dog en sammenskrivning af flere afsnit.


 

 

 

Forklaring til rammekategorierne

Retningslinier og generelle rammer

Byggeri i landsbyer

Byggeri i det åbne land

 

 Befolkningsprognose 2013 for Syddjurs.pdf (1.5 MB)

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter - Almene boliger

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk