Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling

Bosætning og byudvikling

> Det blå bånd - Kalø Bugt området
> Det grønne bånd - Letbanebyerne
> Ebeltoft område
> Landområderne
> Det fysiske miljø
> Klima og byggeri
> Boliger til alle
> Generelle rammer for lokalplanlægning
> Kolonihaver
> Byggeri i landsbyer
> Byggeri i det åbne land
> Byggeri i særligt vanskeligt stillede landdistrikter

Byrådets målsætninger

 • Byrådet vil fastholde kommunens nuværende borgere og tiltrække nye borgere og virksomheder
 • Byrådet vil gennem den fysiske planlægning sikre, at der kan skaffes attraktive arealer til bosætning
 • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommunes vækst og udvikling sker på bæredygtig vis og på baggrund af helhedsplanlægning
 • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommunes enestående landskaber og kulturhistorie skal give områderne identitet og stedskvalitet
 • Byrådet vil udvikle kommunens byer med udgangspunkt i disses forskellige styrker og kvaliteter
 • Byrådet vil udarbejde en stærk bosætningspolitik med udgangspunkt i Syddjurs Kommunes unikke kvaliteter og nærheden til Aarhus
 • Byrådet vil arbejde målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen og sikre kulturoplevelser til kommunens borgere
 • Byrådet vil i næste planperiode foretage allerede planlagte byudviklinger samtidig med, at der i perioden arbejdes for at omsætte Kalø Bugt-projektet til kommuneplanlægning
 • Byrådet vil fastholde de mindre landsbysamfund. Derfor skal der bakkes op om de lokale initiativer og det foreningsliv, der stimulerer engagement i landsbyerne
 • Byrådet ønsker i endnu højere grad at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv således, at et bredt udvalg af arbejdspladser sikres

Forslag til Kommuneplan 2013

Det overordnede princip for byudviklingen af Syddjurs Kommune tager udgangspunkt i en inddeling af kommunen i

 1. tre geografiske og planlægningsmæssige vækstområder med særlige forudsætninger for at fungere som vækstmotorer for en befolkningsmæssig såvel som erhvervsmæssig udvikling
 2. landområder og landsbyer, der ikke på samme måde udgør vækstmotorer for Syddjurs Kommune, men som hver især rummer lokale kvaliteter og styrker, og som bør udvikles på baggrund af disse

Byrådets nye princip for byudvikling erstatter den eksisterende hoved- og lokalbystruktur, der tidligere dannede prioriteringsgrundlag for kommunens udviklingstiltag.

På kortet ses de boligområder som ikke er udnyttet ved rød skravering.

Vækstområderne

 • Det blå bånd - Kalø Bugt-området, der med byerne Eskerod - Rodskov - Ugelbølle - Rønde bindes sammen af infrastrukturen langs Kalø Vig
 • Det grønne bånd - Letbanebyerne, der med byerne Hornslet - Mørke - Ryomgård - Kolind snor sig med jernbanen gennem landskabet
 • Ebeltoft

Områderne er udviklingsområder med markante - og forskelligartede - vækstpotentialer for den samlede Syddjurs Kommune, og de vil fremadrettet være prioriterede områder for udviklingstiltag. Det er en opgave i planlægningen at fokusere og prioritere, og væksten prioriteres således, hvor kommunens ressourcer forventes at afføde den største effekt i kommunen generelt.

Byudvikling indenfor de tre vækstområder støtter op om den eksisterende hovedinfrastruktur i form af hovedveje og kollektiv transport. Og den vil ske der, hvor en markedsdreven udvikling allerede er i gang. Ligeledes er det i disse områder, at størstedelen af kommunens arbejdspladser i dag er lokaliseret, og hvor private såvel som offentlige investeringer er planlagt.

Nærheden til Aarhus og det øvrige østjyske vækstcenter er den vigtigste enkeltfaktor for udpegningen af de to førstnævnte områder, mens den historiske købstadsperle Ebeltoft rummer nogle helt særlige vækstpotentialer med sine styrker indenfor turisme, kultur og kreative erhverv.

Landområderne

Den resterende del af kommunen i form af landsbyerne og landområderne rummer alle lokale kvaliteter og styrker, og det er en prioritet for byrådet at bevare mangfoldigheden i kommunen. Landområderne tilbyder med deres nærhed og fællesskab alternativer til livet i de større byer.

Byrådet ønsker, at landsbyerne udvikles med udgangspunkt i egne kvaliteter. Derfor vil byrådet i samarbejde med borgerne fortsætte med at definere og udvikle de enkelte landsbyers og områders identitet og rolle. Udvikling af landsbyerne og landområderne vil ofte handle om tiltag, der kan forbedre landsbyernes fysiske rammer og sociale liv.

Gode lokale samfund bliver båret af det lokale fællesskab og af lokale kræfter og ildsjæle. Det er væsentligt for kommunen at understøtte det gode, lokale initiativ. Det er ligeledes væsentligt, at denne udvikling sker på borgernes initiativ og med en finansiering, der både kan være baseret på eksempelvis statslige og private fonde og puljer eller kommunale midler. Ligeledes vil det være kommunens rolle at sikre, at de lokale initiativer indgår i en bæredygtig helhedsplanlægning.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

Kom med bemærkninger her

 Temahæfte om Det blå bånd - Kalø bugt området som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.4 MB)

 Temahæfte om Det grønne bånd - Letbanebyerne som optakt til Forslag til kommuineplan 2013.pdf (4 MB)

 Temahæfte om Ebeltoft som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (4.6 MB)

 Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf  (11 MB)

Rammer for lokalplanlægning

Digitale kort - kommuneplan

 

 

 

 Syddjurs Befolkningsprognose 2013.pdf (1.5 MB)

Syddjurs Kommunes side om byggeri og bolig

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk