Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Byggeri i det åbne land

Bosætning og byudvikling

> Det blå bånd - Kalø Bugt området
> Det grønne bånd - Letbanebyerne
> Ebeltoft område
> Landområderne
> Det fysiske miljø
> Klima og byggeri
> Boliger til alle
> Generelle rammer for lokalplanlægning
> Kolonihaver
> Byggeri i landsbyer
> Byggeri i det åbne land
> Byggeri i særligt vanskeligt stillede landdistrikter

Byggeri i det åbne land

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Ny bebyggelse og anlæg i landzone skal placeres og udformes under hensyntagen til omgivelserne eksempelvis bevaringsværdige landsbymiljøer, stedlig byggeskik, områdets karakteristiske landskabstræk, trafiksikkerhed, samt de kulturhistoriske og naturmæssige værdier

Stk. 2. Etablering af ny bebyggelse kan kun ske, når det er foreneligt med beskyttelsesinteresserne i det åbne land og den øvrige overordnede planlægning

Stk. 3. De muligheder, der i visse tilfælde giver ret til at etablere visse erhverv i visse overflødige landbrugsbygninger, må ikke anvendes til at omgås den eksisterende planlægning af udlagte erhvervsarealer

Forslag til Kommuneplan 2013

Byggeri i det åbne land

Al bebyggelse i det åbne land skal ske under hensyntagen til værdifulde bebyggelser og landskaber, og udbygningen skal ske i tilknytning til eksisterende afgrænsede landsbyer, enten som udbygning inden for landsbyens grænser eller i form af selvstændig ramme for en begrænset byvækst, svarende til max. ti boliger over fire år. 

Uden for de afgrænsede landsbyer er nybyggeri således begrænset til jordbrugserhvervet, idet der i visse tilfælde er mulighed for, efter planlovens §37, at omdanne tiloversblevne landsbrugsbygninger til visse håndværks- og industriformål, liberale erhverv, mindre butikker, helårsbolig eller fritidsbolig. Driftsbygningerne skal være af god standard og mindst fem år gamle og skal etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang.

Syddjurs Kommune vil gennem landzoneadministrationen arbejde for, at etablering af nye erhverv i overflødige erhvervsbygninger ikke underminerer de eksisterende udlæg af erhvervsarealer, som er foretaget igennem kommuneplanlægning og for at gøre den ansøgende virksomhed opmærksom på begrænsningerne i planlovens §37.

I landzone kræver udstykning, byggeri og ændret anvendelse af bygninger og arealer landzonetilladelse efter planlovens §35, uanset om det er indenfor en afgrænset landsby eller i en tiloversbleven landbrugsbygning. Der findes dog enkelte undtagelser.

Information om planlægning for sommerhusområder i det åbne land, findes under interne links i boksen til højre.

Dette tema er ikke revideret i forhold til Syddjurs kommuneplan 2009.

 


 

 

 

Sommerhusområder

Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk