Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Byggeri i landsbyer

Bosætning og byudvikling

> Det blå bånd - Kalø Bugt området
> Det grønne bånd - Letbanebyerne
> Ebeltoft område
> Landområderne
> Det fysiske miljø
> Klima og byggeri
> Boliger til alle
> Generelle rammer for lokalplanlægning
> Kolonihaver
> Byggeri i landsbyer
> Byggeri i det åbne land
> Byggeri i særligt vanskeligt stillede landdistrikter

Byggeri i landsbyer

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Landsbyer, der tiltænkes en begrænset vækst, skal afgrænses mod det åbne land og afgrænsningen skal inkludere områder til fremtidig bebyggelse

Stk. 2. Hvis landsbyen er afgrænset, kan der efter en konkret vurdering ske en udbygning i form af huludfyldning

Stk. 3. Ved huludfyldning skal det tilstræbes, at landsbyens karakter fastholdes, ved at videreføre karakteren af landsbymiljøet i forhold til bygningsmaterialevalg, proportioner, udformning, placering af ny bebyggelse i forhold til veje og skel

Stk. 4. Karakteristisk landsbybebyggelse med tilhørende omgivelser og beplantning samt bebyggelser af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi skal søges bevaret. Herunder bygninger udpeget som bevaringsværdige jf. afsnit om Bevaringsværdige bygninger

Stk. 5. Byggetakten i landsbyer må normalt ikke overstige 10 boliger over 4 år

Stk. 6. Nye udbygningsområder udlægges som selvstændige rammeområder. Enkelte områder kan ikke tages i anvendelse uden forudgående selvstændig lokalplanlægning

Stk. 7. Hvis en landsby ikke er afgrænset, kan der ikke ske yderligere udbygning. Dog kan der ske ombygninger og renovering af eksisterende ejendomme. Undtagelse herfra gælder landsbrugsmæssig drift, herunder bygningsmæssige udvidelser, der er begrundet i landbrugserhverv

Stk. 8. Der skal ved planlægning og administration af bebyggelse i landsbyer tages hensyn til det landbrug, som drives fra eksisterende gårde i landsbyen

Stk. 9. Der kan kun i yderst begrænset omfang og kun i ganske særlige tilfælde, gives tilladelse til udstykning og / eller byggeri på arealer lige uden for landsbyafgrænsningen

Forslag til Kommuneplan 2013

Byrådet ønsker, at der sker en så ensartet vurdering i alle landzonesager som muligt. Derfor er alle landsbyer i Syddjurs Kommune vurderet igennem kommuneplanen med det formål at undersøge, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at placere nybyggeri i de enkelte landsbyer. Der findes samlet cirka 81 landsbyer i Syddjurs Kommune. Landsbyerne i Syddjurs Kommune kan inddeles i to kategorier; afgrænsede igennem kommuneplanens rammer for lokalplanlægning og ikke-afgrænsede landsbyer. 53 landsbyer i Syddjurs Kommune er afgrænset (se tabel nederst på siden). 

De afgrænsede landsbyer er afgrænset af to årsager. For det første er det vurderet, at landsbyen og dens miljø har bevaringsværdige kvaliteter, som gør, at det i fremtiden vil være en fordel at udarbejde en lokalplan med fokus på disse bevaringsværdier og på en mulig udvikling af landsbyen. For det andet er det vurderet, at landsbyens miljø godt kunne bære og måske kunne have nytte af et vist nybyggeri, som der derved gives mulighed for indenfor afgrænsningen. Det betyder samtidig, at der i de ikke-afgrænsede landsbyer ikke er mulighed for ny bebyggelse, da det er vurderet, at bebyggelsen ikke har karakter af en samlet bebyggelse.

Der er i den seneste planperiode blevet udarbejdet lokalplaner med fokus på udvikling og bevaring for enkelte landsbyer. Det planlægges at gøre otte nye landsbyer til genstand for udarbejdelse af lokalplaner med fokus på udvikling og bevaringsværdier (se tabel nederst på siden). Den endelige prioritering sker ved hjælp af Bykataloget (se eksternt link til højre).

Selv hvis en landsby er afgrænset med det formål at gøre plads til nybyggeri, skal landzonetilladelsen stadig bero på en konkret sagsbehandling. I retningslinien understreges, at planlægningen skal tage hensyn til de bestående landbrugsejendomme i landsbyerne i det omfang, gårdene har betydning for den fortsatte landbrugsmæssige udnyttelse af de omgivende jorder. Der bør ligeledes friholdes mulighed for, at bestående avls- og driftsbygninger kan udvides eller ombygges indenfor landbrugsmæssige formål. 

Inden der gives en landzonetilladelse, skal der ligeledes tages hensyn til andre beskyttelseshensyn. Det kan eksempelvis være for at friholde naturområder eller kulturhistorisk betydende grønninger, tofter eller indsigtsområder til kirker.

Grønne områder, tidligere tofter eller grønninger, fællesarealer og legepladser søges så vidt muligt bevaret og understøttet. Sådanne grønne fælles arealer er udlagt som selvstændige rammeområder for at sikre, at der ikke kan ske udbygning af nogen form, sådan at området fastholdes som landsbyens grønne fællesareal. Kirker og kirkegårde udlægges i selvstændige rammeområder til offentlige formål.

Det er væsentligt, at eventuel ny bebyggelse holdes samlet og i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Dette skyldes hensynet til det omkringliggende landskab, brugen af landbrugsjord og mindskelsen af naturarealer. Som udgangspunkt er der en begrænsning på vækst i en landsby på ti boliger pr. fire år. Dette skal dog ikke betragtes som en kvote for tilladelser efter planlovens landzonebestemmelser og vil ikke kunne hindre et byggeri, som ud fra en konkret vurdering kan tillades efter praksis ved landzoneadministrationen. Hvis byggeriet i en by i landzone over en årrække væsentligt overstiger ti i boliger pr. fire år, og hvis den udvikling må antages at fortsætte, vil Byrådet i forbindelse med kommuneplanlægningen overveje, om byens zonestatus skal ændres.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

Oversigt over afgrænsede landsbyer

Landsbyer, hvor der planlægges for udarbejdelse af lokalplaner med fokus på udvikling og bevaring

Agri

Elsegårde

Holme

Marie-Magdalene

Strands

Dejret

Attrup

Esby

Hvilsager

Mesballe

Stødov-Fejrup

Femmøller

Begtrup

Eskerod

Hyllested

Mygind

Sivested

Femmøller Strand

Bendstrup

Femmøller

Hyllested Skovgårde

Nødager

Søby

Handrup

Bjødstrup

Femmøller Strand

 Karlby

Ommestrup

Vistofte

Knebelbro

Boeslum

Fuglslev

 Kastrup

Pederstrup

Termestrup

Marie-Magdalene

Borup

Fuglsø

Kejlstrup 

Rosmus

Thorup

Mygind

Dagstrup

Følle

 Knebelbro

Rostved

Tåstrup

Skader

Dejret

Grønfeld

Koed

Skader

Ørby

 

Dråby

Halling

Kongsgårde

Skiffard

   

Egens

Handrup Krajbjerg Skørring    

 

 

Bevaringsværdige bygninger

Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk