Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Det blå bånd - Kalø Bugt området Rodskov og Eskerod

Rodskov og Eskerod

 

Rønde Ugelbølle  Rodskov / Eskerod

 

Forslag til Kommuneplan 2013

Der er med dette kommuneplanforslag udpeget et større byudviklingsområde i kommunens mest Aarhusnære område ved Eskerod og Rodskov med det formål at sikre Syddjurs Kommune andel i den østjyske vækst og dermed muligheden for at vedligeholde fremtidens velfærdskommune. Området forudsættes på sigt at kunne rumme mere end 5.000 indbyggere. Miljømæssig bæredygtighed er en væsentlig begrundelse for udpegningen af området, hvor tilgængelighed og afstand til Aarhus spiller en afgørende rolle i en bæredygtig udvikling af Syddjurs Kommune, hvor store dele af arbejdskraften hver dag pendler til arbejdspladserne i Aarhus og det øvrige Østjylland. 

Rodskov / Eskerod i dag

Området udgør et randmorænelandskab med mange mindre skov- og vådområder. Især syd for Aarhusvej er dette karakteristisk, mens området nord for landevejen er karakteriseret ved sin flotte udsigt over Kalø Vig.

Rodskov og Eskerod er to mindre landsbyer, der fungerer som bosætningsbyer. Offentlig og privat service i form af skoler, institutioner og dagligvarebutikker benyttes i Hornslet, Rønde, Ugelbølle og Skødstrup/Løgten. For Rodskov gælder det, at byen er delt i to af Aarhusvej. Den ældste del af byen er beliggende syd for landevejen i landzone, mens den yngre del af byen ligger nord for landevejen i byzone. Eskerod er beliggende syd for Aarhusvej i et kuperet terræn.

Der findes et aktivt foreningsliv i området med flere veletablerede foreninger. I Rodskov findes forsamlingshuset, som er vært for mange årlige arrangementer og desuden tilbyder omklædningsfaciliteter for områdets idrætsforeninger.

Infrastrukturelt er der tale om en veludbygget vejbetjening, med en gennemgående hovedfærdselsåre i form af Aarhusvej og kort afstand til Djurslandsmotorvejen. Områdets kollektive trafik betjenes af Midttrafik, med fire ruter fra Aarhus til Rønde. Letbanen vil fra 2015 desuden betjene strækningen Aarhus - Hornslet. Byudvikling i dette område vil med andre ord være kendetegnet ved høj tilgængelighed og udnyttelse af eksisterende infrastruktur.

Rodskov / Eskerod i fremtiden

Med denne Kommuneplan indarbejdes byudviklingsprojektet i kommuneplanlægningen. Dette sker med en indarbejdelse af rammeområder til boliger og service i direkte tilknytning til de to bysamfund Rodskov og Eskerod. Der foretages med kommuneplan 2013 ikke egentlig detailplanlægning af de nye byudviklingsområder. Dette vil ske efterfølgende i form af en helhedsplan for området, der udarbejdes i dialog med områdets borgere, landskabsarkitekter, byplanlæggere, økonomer, sociologer og investorer. Det nye byudviklingsområde udvikles derefter etapevis over de næste mange år og realiseres i konkrete lokalplanforslag. Eskerod forudsættes i denne forbindelse overført til byzone med kommende lokalplanlægning.

Til grund for helhedsplanlægningen skal ligge de værdier, der er defineret i værdikataloget for Kalø Bugt-området samt øvrige udarbejdede dokumenter. Det vil derfor blandt andet gælde for området, at:

  • Landskabets kvaliteter bevares og synliggøres.
  • Udbygningen skal ske på grundlag af planlægning på højt kvalitetsmæssigt niveau, hvor bevarelse af områdets værdier er omdrejningspunktet for byudviklingen.
  • Den visuelle påvirkning af kysten skal imødegås ved særlige krav til arkitekturen. Blandt andet til grønne, beplantede flader, sammenhængende bebyggelser i helheder og ingen reflekterende materialer.
  • Placeringen af ny bebyggelse skal ske i respekt for naturlige landskabselementer, diskret i forhold til indsigt fra kysten og ikke opleves som en gene for kystlandskabet.
  • Området er i stort omfang beliggende bag ved eksisterende skovbeplantning og det åbne kig til kysten mellem skovbeplantningen skal respekteres.
  • Boligerne skal underordnes landskabet og med et arkitektonisk udtryk, der er i harmoni med områdets natur, landskab og kulturhistorie.
  • Kun i bebyggelsernes allernærmeste omgivelser anlægges veje, parkeringsmuligheder, terrasser og lignende.
  • Landskabets former skal respekteres og må ikke ændres. Det betyder at bebyggelse skal tilpasse sig de eksisterende karakteristiske landskabsformer, og eksisterende terræn må så vidt muligt ikke reguleres.
  • Planter og dyrs muligheder skal sikres gennem grønne kiler og spredningskorridorer.
  • Områdets arts- og biodiversitet skal beskyttes og bevares.

Der må for området Eskerod/Rodskov de første mange år forventes et betydeligt samspil med de eksisterende byområder Ugelbølle, Rønde og Hornslet, hvad angår offentlig og privat service. I takt med det nye områdes udbygning vil der blive planlagt for servicefunktioner.

Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

For mere information henvises til projektets hjemmeside, se boksen til højre under eksterne links.

Faktaboks og Restrummelighed 2013

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 Temahæfte om Det blå bånd - Kalø bugt området som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.4 MB)

 Helhedsplan Eskerod / Rodskov.pdf (15.1 MB)

Rammer for lokalplanlægning

 

Byudviklingsprojektets officielle hjemmeside - Kalø Bugt - nyt byområde

Værdikatalog for Kalø Bugt - Værdier og principper for planlægningen af Kalø Bugt

 Ansøgning - Kalø bugt.pdf (33 MB)

 Strukturplan - Kalø bugt.pdf (4.8 MB)

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk