Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Det blå bånd - Kalø Bugt området Rønde

Rønde

 

Rønde Ugelbølle   Rodskov / Eskerod

 

Forslag til Kommuneplan 2013

Rønde i dag

Rønde er sammen med Ugelbølle blandt de byer i kommunen, der har oplevet den største vækst i de seneste 12 år. Nærheden til Aarhus, det mangfoldige handels- og byliv, samt det smukke landskab tilsiger, at der også i fremtiden vil være efterspørgsel på at bosætte sig her.

Rønde er kendetegnet ved sin placering i et meget markant terræn, hvor der flere steder i byen er storslået udsigt over det bakkede landskab til bl.a. Kalø Vig. Rønde er centralt placeret i kommunen og udgør et knudepunkt for den kollektive bustrafik, hvilket betyder, at der bl.a. hver 15. minut er busafgange mod Aarhus. Der findes desuden et stort og varieret udbud af uddannelsesinstitutioner, hvorfor det giver mening at tale om et Campus Rønde.

Røndes handelsliv byder på et bredt udbud af dagligvare- og udvalgsvarebutikker, som udover byen også betjener et større opland. Handelslivet koncentreres langs Hovedgadens østlige del. Flere af Hovedgadens tilgrænsende arealer, herunder busterminalområdet, har de senere år gennemgået en større omdannelse, således at disse byrum fremstår moderne og attraktive.

Byens boligområder er flere steder planlagt med grønne kiler, der giver god tilgængelighed til de mange attraktive rekreative arealer umiddelbart udenfor bygrænsen. Der findes i de vestlige dele af byen mindre erhvervsområder.

Rønde i fremtiden

Ifølge Danmarks Statistik har der i Rønde by i perioden fra 2000-2012 været en vækst i antal indbyggere på 387 personer. I den kommende 12-års planperiode fra 2013 til 2025 forventer Byrådet en tilsvarende befolkningstilvækst.

Der eksisterer en restrummelighed på ca. 185 boliger. Dertil kommer, at den gældende lokalplan 306 for Rønde Midtby giver mulighed for et større antal boliger i en højere bebyggelse, bl.a. i 5-etages bygninger langs Hovedgaden. Byrådet ønsker desuden, at sikre færdiggørelsen af byfornyelsesprojektet for Rønde Midtby.

Røndes vækstretninger er begrænsede - bl.a. på grund af planmæssige restriktioner. Den allerede igangværende byfortætning giver således god mening. Der er udlagt perspektivareal i området nord for skolen, mellem Skrejrupvej og Moesbakken og mellem Rønde og Følle erhvervsområder. Det førstnævnte område vil holde byen samlet, mens det andet vil strække byen yderligere, men dog være i tæt tilknytning til Rønde vest. Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort som vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Med kommuneplan 2013 udlægges et nyt erhvervsområde i forlængelse af Rønde Vest. Dette område vil være kommunens nye store erhvervsudviklingsområde med en attraktiv beliggenhed og god tilgængelighed.

Faktak boks og restrummeligheder 2013

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 Temahæfte om Det blå bånd - Kalø bugt området som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.4 MB)

 Byskitse Rønde.pdf (7.5 MB)

Rammer for lokalplanlægning

 Rønde Vest (s. 6-7) og Rønde Nord (s. 6, 8) i Tillæg 4 til Rønde Kommuneplan 2005-2016.pdf (1.3 MB)

 

Byudviklingsprojektets officielle hjemmeside - Kalø Bugt - nyt byområde

Værdikatalog for Kalø Bugt - Værdier og principper for planlægningen af Kalø Bugt

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk