Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Det fysiske miljø

Bosætning og byudvikling

> Det blå bånd - Kalø Bugt området
> Det grønne bånd - Letbanebyerne
> Ebeltoft område
> Landområderne
> Det fysiske miljø
> Klima og byggeri
> Boliger til alle
> Generelle rammer for lokalplanlægning
> Kolonihaver
> Byggeri i landsbyer
> Byggeri i det åbne land
> Byggeri i særligt vanskeligt stillede landdistrikter

Det fysiske miljø

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Ved planlægning af byudvikling skal tilstræbes sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land. Byudviklingen skal normalt ske i direkte forlængelse af det eksisterende byområde efter princippet "indefra og ud"

Stk. 2. Planlægning af byudvikling skal ske under hensyntagen til det åbne lands interesser, herunder hensynet til beskyttelsen af grundvandet og under hensyn til i øvrigt at forebygge miljøkonflikter

Stk. 3. Arealer, der indgår i kommuneplanens naturområder, mulige naturområder eller områder af landskabelig eller geologisk interesse, må kun i ganske særlige tilfælde bebygges

Stk. 4. Ved udlæg af arealer til byformål skal det sikres, at arealanvendelsen ikke fører til forurening af grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser

Stk. 5. Planlægning af byudvikling skal ske under hensyn til mulighederne for at etablere en effektiv, kollektiv trafikbetjening, herunder bør der sikres en høj arealudnyttelse i stationsnære bydele

Stk. 6. Byudvikling bør ske i nærheden af offentlig og privat service såsom indkøbsmuligheder

Stk. 7. Udbygningen skal ske efter rækkefølgebestemmelsen for de enkelte byer

Stk. 8. I de større byer skal et net af gang- og cykelstier sikre adgang til såvel rekreative mål som til dagligdags transport mellem boliger, børnehaver, skoler, fritidsaktiviteter m.m.

Forslag til Kommuneplan 2013

De ovenstående retningslinier er udtryk for de gængse regler og vejledninger, som kommunen arbejder efter ved ny planlægning. Det er principper, som har gennemsyret den danske planlægningskultur i mange år.

Som nævnt under det indledende afsnit til bosætning og byudvikling arbejder Syddjurs Kommune desuden efter et overordnet planlægningsprincip, hvor kommunen indeles i tre geografisk og planlægningsmæssige vækstområder, "Det blå bånd - Kalø Bugt-området", "Det grønne bånd - letbanebyerne" og "Ebeltoft" samt landområderne, hvor udviklingen sker på et mere lokalt niveau.

Bykatalog

Der er udarbejdet en prioriteret oversigt over behovet for byfornyelse, byforskønnelse og byudvikling for samtlige af kommunens bysamfund. Det samlede bykatalog fremgår af boksen til højre under eksterne links. Syddjurs Kommune arbejder med tre forskellige puljer med økonomiske midler til at understøtte og igangsætte udviklingsinitiativer. Overordnet set er der tale om

  1. Byfornyelse, færdiggørelse og igangsætning af nye byfornyelsesprojekter
  2. Byudvikling, udarbejdelse af nye byudviklingsprojekter, helhedsplaner, arkitektkonkurrencer mv.
  3. Byforskønnelse, udsmykningsopgaver, forskønnelsestiltag mv.

Disse puljer er dels kommunalt finansieret, dels statsligt finansieret. Bykataloget indeholder de nærmere retningslinier for de forskellige pujler og deres anvendelse. Med kommuneplanen gives der blandt andet mulighed for byudviklingsprojekterne Kalø Bugt og et erhvervsområde ved Følle.

Syddjurs Kommune stræber efter løbende at udnytte statslige finansieringsmuligheder til at forbedre og forskønne kommunens byer og landsbyer, og derfor søges Bykataloget løbende opdateret, så der er en oversigt over mulige projekter. 

Helhedsplaner

Vinderprojektet fra Idékonkurrencen for Hornslet bymidte "Hornslet – en by i forandring" fra 2004 søges videreført. Vinderprojektet er realiseret for den centrale del af bymidten, men mangler færdiggørelse langs Tingvej mod nord, ligesom projektets idéer om et grønt byområde langs åen endnu ikke er udført. Helhedsplanen for Ryomgård nord søges videreført, ligesom der vil blive arbejdet med helhedsplaner for kommunens øvrige byer.

Kommunens køb og salg af byggegrunde skal understøtte de eksisterende helhedsplaner og udviklingsplaner som f.eks. Vendehøj i Hornslet og Rønde Nord, ligesom byudviklingsprojekterne skal danne grundlag for fremtidig kommune- og lokalplanlægning. Eksisterende helhedsplaner kan findes i boksen til højre under interne links.

Byomdannelse

Egentlig byomdannelse fra f.eks erhverv til boligformål sker primært i kommunens større byer. Ebeltoft Havnefront har med Masterplanen foreskrevet omdannelsen fra industri- og erhvervsområder til centerområder, samt offentlige og kulturelle formål. Omdannelsen realiseres gennem udviklings- og lokalplaner, her i blandt:

  • En bevarende lokalplan for Fiskerihavnen, der sikrer at områdets særlige karakter og 'lugt af tjære' bibeholdes samtidig med, at havnearealerne åbnes op for andre aktiviteter, der kan understøtte det maritime miljø.
  • Den tidligere slagterigrund og den kommunale halvø er under omdannelse til boliger og erhverv, samt offentlige og kulturelle formål med havnepromenade, kanaler og rekreative arealer. Byomdannelsen har ladet vente på sig, og ventetiden har været benyttet til at afsøge områdets potentialer gennem midlertidige aktiviteter.
  • En udviklingsplan for området omkring skudehavnen og materielgården, der indeholder udvidelsesmuligheder for lystbådehavnen, samt en omdannelse af materielgården og de tilstødende erhvervsarealer, skal danne grundlag for salg af grunden og efterfølgende udarbejdelse af lokalplan.
  • En lokalplan for det tidligere erhvervsområde ved stationen i Hornslet skaber grundlag for en byomdannelse til blandede byformål i form af punkthuse i op til fem etager, samt erhverv og butikker langs Tingvej. I erhvervsområdet i Mørke omdannes de tidligere fabrikslokaler til erhvervslejemål med succes.

Byudvikling

Der har været arbejdet med områdefornyelsesprojekter flere steder i kommunen, blandt andet i Rønde midtby og Ebeltoft. Den planlagte omlæggelse af Akvæduktpladsen udgik af områdefornyelsesprojektet i Rønde. Projektet indgår nu i Åben Vand projektet.

Områdefornyelse af Kolind Midtby når snart sin afsluttende fase. Senest er omlægningen af den øverste del af Bredgade færdiggjort, og forskønnelsen af bymidten forventes at have en positiv afsmittende effekt på byen.

Gennemførelse af den politisk prioriterede områdefornyelse i Mørke, her særligt forskønnelse af hovedgaden Ebeltoftvej og Randersvej og området omkring stationen, ønskes påbegyndt i den kommende planperiode med henblik på at styrke Mørke som bosætningsområde. Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse er fremsendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne primo April 2013.

Byforskønnelse

Åben Vand Projektet i Rønde er et privat finansieret projekt, som Byrådet har forpligtet sig til at understøtte, bl.a. gennem lokalplanlægningen for midtbyen, hvor projektets delelementer er implementeret. Åben Vand Projektet, der kunstnerisk er udarbejdet af Per Kirkeby, søges gennemført via fonde og sponsorbidrag og har bl.a. modtaget støtte fra Rønde Kommunes udsmykningspulje. De resterende delelementer gennemføres i takt med at finansieringen tilvejebringes.

Arkitekturpolitik

For at sikre kvaliteten af arkitekturen ved nybyggeri, både ved offentlige og private udstykninger, samt for at inspirere til kvalitet indenfor byplanlægning og bydesign, vil Syddjurs Kommune i den kommende planperiode udarbejde en arkitekturpolitik. Arkitekturpolitikken vil bl.a. have fokus på retningslinier for fortætning og bevaring af eksisterende byområder og suppleres af en oversigt over byrumsinventar, herunder bænke, armaturer, belægninger, vejskilte mv.

Skiltemanual

Skiltemanualen er et delelement i Syddjurs Kommunes arkitekturpolitik. Formålet med retningslinierne i manualen er at fastlægge et administrationsgrundlag for skiltning i Syddjurs Kommune, i og udenfor byområderne. Skiltemanualen vil være vejledende, indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Ved udarbejdelse af fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune skal der enten henvises til skiltemanualen eller indarbejdes bestemmelser om skiltning, der tager udgangspunkt i skiltemanualen. Alle former for skiltning kræver som udgangspunkt tilladelse efter byggeloven. Skiltemanualen og en kommende arkitekturpolitik skal være med til at sikre kvaliteten af de fremtidige bymiljøer.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

Rammer for lokalplanlægning

 

Syddjurs Kommunes side om Vejledninger og manualer

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk