Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Det grønne bånd - Letbanebyerne

Bosætning og byudvikling

> Det blå bånd - Kalø Bugt området
> Det grønne bånd - Letbanebyerne
> Ebeltoft område
> Landområderne
> Det fysiske miljø
> Klima og byggeri
> Boliger til alle
> Generelle rammer for lokalplanlægning
> Kolonihaver
> Byggeri i landsbyer
> Byggeri i det åbne land
> Byggeri i særligt vanskeligt stillede landdistrikter

Det grønne bånd - Letbanebyerne

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Byerne i det grønne bånd skal bevares som selvstændige enheder, således at der ikke udvikles sammenhængende bykorridorer langs jernbanen

Stk. 2. Der skal så vidt muligt fokuseres på byfortætning og byomdannelse af tidligere erhvervsområder og stationsnære områder

Stk. 3. Byudvikling skal foregå således at transportafstande mindskes og ressourceforbrug minimeres. Afstand og tilgængelighed til Aarhus skal prioriteres

Stk. 4. Der skal så vidt muligt sikres et varieret udbud af boligtyper med fokus på byernes egen identitet og styrker

Stk. 5. Nærrekreative områder og forbindelse til større rekeative områder skal indtænkes i nye boligområder

 

Hornslet    Mørke Ryomgård Kolind

 

Forslag til Kommuneplan 2013

I det grønne bånd, der snor sig med jernbanen ind i Djursland, findes fire 'letbanebyer' i form af de gamle stationsbyer Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Byer, der med jernbanen er forbundet med det østjyske vækstcenter og dermed er attraktive bosætningsområder med en høj tilgængelighed til mange arbejdspladser og kulturtilbud. Letbanebyerne er derfor udpeget som vækst- og udviklingsområder i Syddjurs Kommune.

Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind er alle byer i vækst. Det er byer med egen identitet, spændende boligformer, stort lokalt engagement, fremtidssikrede skoler, stærkt foreningsliv, eget varieret handelsliv og spændende kultur- og fritidstilbud . Samtidig er det byer, der fungerer som centerbyer for det omkringliggende opland, og det er disse kvaliteter og styrker ved byerne, der skal være udgangspunkt for udviklingen.

Selvom det er byer med egen identitet, har de samtidig nogle fælles udfordringer grundet byernes historie som stationsbyer og tidligere, større arbejdspladsområder. Der er således blandt andet behov for omdannelse og optimering af stationsområderne i forbindelse med letbaneetableringen; der er hovedgadeproblematikker, hvor hovedgaderne delvist er kendetegnet ved tomme butikslokaler, ingen torve eller opholdssteder langs vejen og ind imellem lidt forsømte facader; og der er behov for byfortætning, blandt andet i form af byomdannelse af tidligere erhvervsområder. Et eksempel på en sådan omdannelse er den stationsnære Varo/Stark-grund i Hornslet. 

Letbanebyerne i fremtiden

Byrådet ønsker, at udvikle letbanebyerne og den nødvendige private og offentlige service samt at synliggøre de mange attraktive arealer til bosætning, der allerede eksisterer i dag. Arealer, der giver mulighed for forskellige boligtyper og derfor tilbyder gode muligheder til flere segmenter af tilflyttere. Indsatsen skal koncentreres om allerede planlagte og igangsatte byudviklingsprojekter, som for eksempel områdefornyelsen i Kolind, realiseringen af en ny bydel i Hornslet på Varo-grunden og igangsætning af en områdefornyelse i Mørke.

For mere information om byrådets visioner for "Det grønne bånd - Letbanebyerne", se temahæftet om byudvikling i boksen til højre under eksterne links.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 

 

 Temahæfte om Det grønne bånd - Letbanebyerne som optakt til Forslag til kommuineplan 2013.pdf (4 MB)

Rammer for lokalplanlægning

Kollektiv trafik

 

 Syddjurs Befolkningsprognose 2013.pdf (1.5 MB)

Syddjurs Kommunes side om byggeri og bolig

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk