Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Det grønne bånd - Letbanebyerne Kolind

Kolind

 

- Hornslet    Mørke - Ryomgård Kolind

 

Forslag til Kommuneplan 2013

Kolind i dag

Kolind er placeret i den østligste ende af det grønne bånd og er derfor i mindre grad end de øvrige letbanebyer kendetegnet ved nærhed til det østjyske vækstcenter. Men med den pågående områdefornyelse og sin naturskønne beliggenhed ved Kolindsund vil Kolind også i fremtiden have gode forudsætninger for at videreudvikles som bosætningsby.

Kolind fungerer i dag primært som bosætningsby, men der findes også en række lokalforsynende virksomheder og flere detailhandelsbutikker. I kraft af et stort opland er Kolind et naturligt, lokalt centrum for offentlig service, dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Desuden findes et aktivt og bredt udvalg af forenings- og idrætstilbud.

Byens handelsliv er centreret omkring den øverste del af Bredgade og Midtpunktet. I området omkring stationen findes byens apotek og Kafé Kolind. Bredgade har længe været belastet af tung trafik, men med vejforlægningen af Tennisvej ledes den tunge trafik nu uden om byens midtpunkt. Dette har givet grundlag for, at Bredgade kan gennemgå en omfattende byfornyelse, som forventes at have en positiv afsmittende effekt på byen.

Kolind har i den seneste årrække udviklet sig mod syd og sydvest med nye områder til både bolig og erhverv, og der findes i dag store restrummeligheder i boligområderne.

Kolind i fremtiden

Kolind har potentiale til også i fremtiden at fungere som en attraktiv bosætningsby. Byrådet ønsker, at den primære byudvikling for bosætning skal finde sted mod syd og øst. Ved et ønske om en yderligere satsning på bosætning eksisterer der givetvis et uudnyttet potentiale i en reetablering af Kolindsund, hvilket dog vil ske på bekostning af de nuværende landbrug. Fremtiden for Kolindsund bør afklares i den kommende 12 årige planperiode.

Ifølge Danmarks Statistik har der i Kolind by i 12 års perioden, 2000 til 2012 været en vækst i antal indbyggere på 129 personer. I den kommende 12 års planperiode fra 2013 - 2025 forventer Byrådet en tilsvarende befolkningstilvækst. Af boligrestrummeligheder eksisterer der i dag ca. 195 boliger. Der er ikke med kommuneplan 2013 udlagt nye rammeområder eller perspektivområder.

På grunden hvor kommunens administrationsbygning og bibliotek nedbrændte har Byrådet vedtaget, at der udarbejdes et samlet projekt for hal, bibliotek og Byens Hus.

Nord for Kolind findes der forskellige planer for en nord-syd gående vej. Se mere om mulige nye veje under kommuneplanens afsnit om infrastruktur.

Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Fakta og restrummeligheder 2013

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 

 Temahæfte om Det grønne bånd - Letbanebyerne som optakt til Forslag til kommuineplan 2013.pdf (4 MB)

 Byskitse Kolind.pdf (1.6 MB)

Infrastruktur

Rammer for lokalplanlægning

 Udvikling af herlighedsværdier Nimtofte, Pindstrup, Kolind og Ryomgård.pdf (11.4 MB)

 

Midttrafik - Letbanen

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk