Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Det grønne bånd - Letbanebyerne Mørke

Mørke

 

Hornslet    Mørke Ryomgård Kolind

 

Forslag til Kommuneplan 2013

Mørke i dag

Mørke har siden 2008 oplevet en positiv tilvækst af borgere. En udvikling, der kan tilskrives den relative nærhed til Aarhus, hvor Mørke udgør et attraktivt sted at bosætte sig for familier, hvor et eller flere medlemmer arbejder i Aarhus. Mørke tilbyder god offentlig service i form af skole, børneinstitutioner, idrætsanlæg med hal, ældrecenter og bibliotek. Byen er desuden forsynet med to dagligvarebutikker og et stærkt foreningsliv.

Byen er planlægningsmæssigt adskilt af hovedvejen Ebeltoftvej - Randersvej. Boligområderne er overvejende placeret vest for hovedvejen med god adgang til skolen. De større erhvervsområder samt idrætsanlægget med hal er placeret øst for vejen. Erhvervsområderne har de seneste år oplevet en markant nedlæggelse og udflytning af arbejdspladser og funktioner. Der eksisterer derfor mulighed for anvisning af arealer til virksomheder.

Byområderne vest for hovedvejen er præget af flere grønne, offentlige områder, ligesom Gl. Mørke fremstår med sin oprindelige landsby-idyl.

Mørkes identitet hænger for udefrakommende (herunder mulige tilflyttere) unægteligt sammen med det indtryk, der efterlades, når man kører igennem byen ad hovedvejen, hvor bymiljøet er præget af den lange, lige vejstrækning, flere tomme butikslokaler og mangel på torve eller opholdssteder.

Mørke i fremtiden

Aarhus Centrum kan nås i bil på under en halv time, ligesom god kollektiv trafikbetjening med bl.a. timedrift på den kommende letbane, samt gode busforbindelser betyder nærhed og tilgængelighed til et stort arbejdspladsopland. Ifølge Danmarks Statistik har der i Mørke by i 12 års perioden fra 2000 til 2012 været en vækst i antal indbyggere på 112 personer. I den kommende 12 års planperiode fra 2013 - 2025 forventer Byrådet en tilsvarende befolkningstilvækst. Af boligrestrummeligheder eksisterede der i dag ca. 100 boliger.

Gennemførelse af den politisk prioriterede områdefornyelse og her særligt et forskønnelsesprojekt i tilknytning til Ebeltoftvej - Randersvej og stationsområdet, ønskes påbegyndt i den kommende planperiode med henblik på at styrke Mørke som bosætningsområde. Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse er fremsendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne primo April 2013.

Rammeområdet 9.1.BE1 for den centrale del af Mørke er med kommuneplan 2013 ændret, så der nu gives mulighed for bebyggelse i op til tre etager. Den planlagte omfartsvej vest om byen hindrer en hensigtsmæssig fremtidig planlægning af de attraktive boligområder i den vestlige del af byen. Byrådet ønsker fortsat at opgradere rute 21, da hovedvejen stadig udgør en barriere i byen, derfor placeres tracé til omfartsvej øst om byen.

Det tidligere rammeområde 9.1.B11 tilbageføres til perspektivområde med kommuneplan 2013, da der findes mere end tilstrækkelig med restrummeligheder i byens andre boligområder.

Se mere om mulige nye veje under kommuneplanens afsnit om infrastruktur.

Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Fakta og restrummeligheder 2013

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 

 Temahæfte om Det grønne bånd - Letbanebyerne som optakt til Forslag til kommuineplan 2013.pdf (4 MB)

 Byskitse mørke.pdf (875.9 KB)

Infrastruktur

Rammer for lokalplanlægning

 

Midttrafik - Letbanen

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk