Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Ebeltoft område Ebeltoft by

Ebeltoft by

- Ebeltoft by 

 

Forslag til Kommuneplan 2013

Ebeltoft i dag

Ebeltoft har udviklet sig langs kystlinjen ved Ebeltoft Vig og ind i baglandet, som er kendetegnet ved at være meget kuperet. Byens havneområde er lavt beliggende, mens den øvrige bybebyggelse ligger op ad skrænten og i bakkerne ovenfor. Ebeltoft er særligt kendt for dens bymidte, der har et karakteristisk dansk købstadsmiljø med snævre og snoede gadeforløb, brostensbelagte gader og velbevarede gamle huse. Fastholdelse af bymidtens attraktion i form af et autentisk købstadsmiljø sikres gennem en gældende lokalplan.

Ebeltoft i fremtiden

Byrådet ønsker, at Ebeltoft fortsat skal være et helt særligt bosætningsområde med mange og forskelligartede tilbud. Ebeltoft skal derfor tilbyde en velfungerende offentlig og privat service, samlingspunkter og funktioner, der er med til at sikre det gode liv.

Ifølge Danmarks Statistik har der i Ebeltoft by i 12-års perioden 2000 til 2012 været en vækst i antallet af indbyggere på 1.363 personer. I den kommende 12-års planperiode fra 2013-2025 ønsker Byrådet at fremme en tilsvarende befolkningstilvækst.

Restrummeligheden i byen giver i dag mulighed for ca. 405 nye boliger. Dertil kommer en række boliger, som allerede er opført, men ikke beboet. Ebeltoft er begrænset i sin vækst ind i baglandet på grund af bl.a. planmæssige restriktioner og planer for en omfartsvej. Perspektivarealerne syd og nord for byen er ved kommuneplan 2013 derfor fastholdt.

Ebeltoft skal kunne tilbyde forskelligartede boligformer til forskellige målgrupper. Her er byfortætning og udnyttelse af den eksisterende boligkapacitet nøgleord for den fysiske boligplanlægning. Ligesom realisering af Masterplanen for Ebeltoft Havnefront, der vil komme til at rumme boliger, erhverv, kultur og offentlige områder, er central. Som en del af arbejdet med byfortætning er der igangsat planlægning for den sydligste del af havnefronten, omfattende materielgårdsgrunden og Skudehavnen. Efter rækkefølgebestemmelsen prioriteres byomdannelsen af havneområdet først, derefter område 1.1.B29 og sidst område 1.1.B25.

Byrådet vurderer, at der er tilstrækkelig restrummelighed indenfor de udlagte områder til erhverv, hvor særligt de store arealer omkring Færgehavnen i mange år vil kunne imødekomme en efterspørgsel. Dele af disse store arealer vil på sigt kunne ændre anvendelse til ferie-fritidsformål med henblik på at underbygge og fastholde turismen i området.

Tracé til omfartsvej øst om Ebeltoft fastholdes. Se mere om mulige nye veje under kommuneplanens afsnit om infrastruktur.

Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Fakta og restrummeligheder 2013

Denne sider er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 

 Temahæfte om Ebeltoft som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (4.6 MB)

 Byskitse Ebeltoft.pdf (3.8 MB)

Infrastruktur

Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk