Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Generelle rammer for lokalplanlægning

Bosætning og byudvikling

> Det blå bånd - Kalø Bugt området
> Det grønne bånd - Letbanebyerne
> Ebeltoft område
> Landområderne
> Det fysiske miljø
> Klima og byggeri
> Boliger til alle
> Generelle rammer for lokalplanlægning
> Kolonihaver
> Byggeri i landsbyer
> Byggeri i det åbne land
> Byggeri i særligt vanskeligt stillede landdistrikter

Generelle rammer for lokalplanlægning

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der skal ved nye boligområder stilles krav om oprettelse af en grundejerforening, som skal have ansvar for vedligeholdelse af private fællesveje og fællesarealer

Stk. 2. Som udgangspunkt skal grundstørrelserne i tæt-lave boligområder være mindst 250m2 - heri ikke medregnet andel af fællesareal. Hvis særlige planlægningsmæssige hensyn taler for det, kan byrådet dog beslutte at andelen i fællesareal kan medregnes i mindstegrundstørrelsen

Stk. 3. Der skal i tæt-lave boligområder som minimum være et fællesareal, der foruden vej- og parkeringsarealer, har en størrelse svarende til boligetagearealet

Stk. 4. Dobbelthuse nå kun placeres i områder til åben-lav bebyggelse eller andet blandet boligområder, hvis grunden har en min. grundstørrelse på 1.000m2

Stk. 4. Der skal udlægges minimum 10% (af grundarealet) sammenhængende friareal, foruden parkeringsarealer i nye tæt-lave bebyggelser, hvis ikke andet er beskrevet

Stk. 5. Det skal tilstræbes, at der i de centrale byområder, som minimum er et friareal tilsvarende boligetagearealet

Stk. 6. Bevaringsværdige bebyggelser og beplantninger skal sikres

Stk. 7. Eksisterende grønne kiler, byparker, bynære golfbaner eller lignende skal bevares

Forslag til Kommuneplan 2013

Ved lokalplanlægning for nye boligområder lægges der vægt på et bæredygtigt og energibesparende byggeri, samt tiltag som fremmer motion og en aktiv livsførelse. Bl.a. er der i forbindelse med afsnittet om cykelstier og -ruter udarbejdet en generel ramme, som fastslår, at der igennem alle nye byudviklingsområder skal sikres en gennemgående stiforbindelse.

I afsnittet om Klima og byggeri (intern linkboks) er der lagt vægt på, at kommende byggeri skal være energibesparende og ved placeringen af nyt byggeri, at der skal tages hensyn til de forventede klimaudfordringer, som fremtiden vil bringe.

Det er endvidere vigtigt, at der tages hensyn til og vises respekt for natur-, landskab- og kulturværdier. Flere af retningslinierne for de tre vækstområder; "Det blå bånd - Kalø Bugt området", "Det grønne bånd - Letbanebyerne" og "Ebeltoft" samt "landområderne" har ligeledes fokus på respekten for landskabet og kulturen. I afsnittene om Bevaringsværdige kulturmiljøer og Bevaringsværdige bygninger (Intern linkboks) findes også retningslinier for beskyttelse af kulturområder og bevaringsværdige bygninger.

Derudover skal friarealer og grønne områder sikres inde i byerne og i de enkelte områder. Det er desuden væsentlig, at der sikres gode adgangsforhold for fodgængere og cyklister, via stier til bl.a. butikker, kollektiv trafik og ud i det åbne land til udsigtspunkter, bænke, skove og strande.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 

 

Klima og byggeri

Bevaringsværdige kulturmiljøer

Bevaringsværdige bygninger

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk