Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Klima og byggeri

Bosætning og byudvikling

> Det blå bånd - Kalø Bugt området
> Det grønne bånd - Letbanebyerne
> Ebeltoft område
> Landområderne
> Det fysiske miljø
> Klima og byggeri
> Boliger til alle
> Generelle rammer for lokalplanlægning
> Kolonihaver
> Byggeri i landsbyer
> Byggeri i det åbne land
> Byggeri i særligt vanskeligt stillede landdistrikter

Klima og byggeri

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der skal tages konkret stilling til behovet for regnvandsbassiner eller lignende

Stk. 2. Sokkelhøjde på nybyggeri i ikke planlagte områder må ikke ligge under kote 2,5m (DVR90)

Stk. 3. Der må ikke opføres nyt byggeri i ikke planlagte områder, der ligger under kote 2,0m (DVR90)

Stk. 4. Alle nye boligbebyggelser skal mindst leve op til BR 2015 lavenergikrav

Stk. 5. For alle nye lokalplaner og relevante sektorplaner skal klimatilpasningen aktivt indtænkes, dvs, håndtering af overfladevand, energibesparelse, skyggegivende beplantnig m.v.

Stk. 6. Syddjurs lokal Agenda 21-strategi skal indgå i al planlægning

Stk. 7. Al nybyggeri og renovering af eksisterende anlæg skal overholde de nyeste klimatilpassede dimensioneringskrav

Forslag til Kommuneplan 2013

Temaet Klima og byggeri kan ses fra to perspektiver. Dels hvordan kan vi gøre vores bebyggelser mere klimavenlige, og dels hvordan undgår vi, at nyt og eksisterende byggeri bliver ramt af de konsekvenser klimaforandringer kan resultere i, herunder den øgede vandstand og nedbørsmængde.

Samfundet bliver mere og mere opmærksomme på de udfordringer, klimaforandringerne fører med sig. Kommunen skal blandt andet udarbejde en klimatilpasningsplan, som arbejder videre på statens opsamling af viden. Derudover er der sket ændringer af planloven, så det nu er muligt at stille krav i en lokalplan alene med begrundelse i klimaudfordringer.

På kortet ses alt det under kote 2. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de kote 2 ikke vises.

I 2013 blev Syddjurs Klimaplan vedtaget, hvilket blandt andet resulterede i ansættelsen af en klimakoordinator. Som en sektorplan til Syddjurs Klimaplan 2012 er der udarbejdet en Varmeplan for Syddjurs Kommune. Et af indsatserne heri er at sikre, at så mange som mulig tilsluttes de fælles fjernvarmecentraler, både for at støtte op om fællesanlæg, men også så man minimerer antallet af oliefyr og lignende. Du kan læse nærmere herom i Varmeplanen og Kllimaplanen, som fremgår af boksen til højre under eksterne links. 

Planlægningen for de forventede øgede vandmængder kan blandt andet ske ved, at der ikke sker byggeri i lavbundsarealer eller potentielle vådområder, at der tages højde for behovet for regnvandsbassiner og lignende, og at nyt byggeri har en sokkelhøjde på minimum kote 2,5m (DVR90).

Byrådet ønsker at øge mængden af miljøvenligt boligbyggeri i fremtiden for på den måde at gøre en indsats overfor CO2-udledningen. Igennem bygningsreglementet er der på nuværende tidspunkt energikrav til nybyggeri. Byrådet ønsker, at dette krav skærpes igennem kommuneplanen, og derfor skal alt boligbyggeri i fremtiden mindst leve op til BR 2015 lavenergikrav.

Ved lokalplanlægningen skal der desuden tages hensyn til følgende elementer;

  • nærheden til affalds- og genbrugscontainere
  • muligheden for kompostering af haveaffald
  • muligheden for installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for f.eks. wc-skyl og tøjvask
  • muligheden for udnyttelse af alternativ energi såsom sol og vindenergi samt
  • genanvendelsen af overskudsjord

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

 Temahæfte om Klima og energi som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (577.5 KB)

Klima og energi

 

 Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012.pdf (2.9 MB)

 Varmeplan for Syddjurs Kommune 2012.pdf (5.7 MB)

Syddjurs Kommunes side om klima og energi 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk