Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Landområderne

Bosætning og byudvikling

> Det blå bånd - Kalø Bugt området
> Det grønne bånd - Letbanebyerne
> Ebeltoft område
> Landområderne
> Det fysiske miljø
> Klima og byggeri
> Boliger til alle
> Generelle rammer for lokalplanlægning
> Kolonihaver
> Byggeri i landsbyer
> Byggeri i det åbne land
> Byggeri i særligt vanskeligt stillede landdistrikter

Landområderne

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Landområderne skal søges sikret som gode bosætningsområder med interessante tilbud

Stk. 2. Funktioner og samlingssteder som understøtter det gode liv og sociale fælleskaber skal så vidt muligt fastholdes

Stk. 3. Lokale initiativer og kræfter skal om muligt understøttes

Stk. 4. Erhverv i landområderne søges fastholdt

 

- Balle  - Feldballe-Tåstrup 
Knebel
- Lime / Skørring
- Nimtofte
- Pindstrup
- Thorsager
- Tirstrup
- Tved
- Vrinners
   
       

 

Forslag til Kommuneplan 2013

Det gode liv

Landsbyerne og de mange landområder udgør en styrke for Syddjurs Kommune, og det er en prioritet for byrådet at bevare mangfoldigheden i kommunen. De forskellige landsbyer og landområder i kommunen indeholder forskellige kvaliteter og styrker, og byrådet ønsker at landsbyerne udvikles med udgangspunkt i deres særegne kvaliteter.

En gennemgående kvalitet ved landsbyerne og landområderne er fællesskabet, plads til bevægelse og nærheden til naturen. De gode lokale samfund bliver båret af det lokale fællesskab og af de lokale kræfter og ildsjæle, derfor er det væsentligt for kommunen at understøtte det gode, lokale initiativ. Målet er at sikre landsbyerne og landområderne som gode bosætningsområder med interessante tilbud.

Distriktsrådende fungerer som lokalområdernes talerør overfor kommunen, og der har i løbet af foråret 2012 været afholdt dialogmøder med alle distriktsrådene. De lokale ideer, forslag og projekter for de enkelte landsbyer fremgår af det udarbejdede Projektkatalog (se boksen til højre under eksterne links).

Det er væsentligt at fremhæve, at det gode liv skabes af borgerne. Udvikling i kommunens landsbyer og landområder skal derfor fortrinsvist ske på lokalt initiativ og engagement og med en finansiering, der kan være baseret på eksempelvis statslige og private fonde og puljer, støttet med kommunale midler. Den Lokale Aktionsgruppe (LAG-Djursland) udgør en oplagt mulighed, da den blandt andet har til formål at sikre attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Erhverv og landområderne

Det er en prioritet for byrådet at fastholde de virksomheder og arbejdspladser, som allerede findes i kommunens landsbyer og landområder. Fastholdelsen kan blandt andet ske ved at sikre udviklingsmulighederne for de eksisterende virksomheder. Ligeledes prioriteres det at fastholde og udvikle landområdernes alternativer til de mere traditionelle erhverv i vækstområderne. Dette er arbejdspladser, der for eksempel kan være knyttet til turisme eller til de oplevelsesprojekter, naturen og turismen kan danne grundlag for.

Samspillet mellem landområderne og vækstområderne

Der er en naturlig tendens til, at borgere orienterer sig mod byområder, hvor eksempelvis uddannelsesmuligheder og kulturtilbud er lokaliseret. Eller hvor den private service, i form af for eksempel dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker, er placeret.

Dette gælder i det store billede, hvor både pendler- og tilflyttertal viser en naturlig orientering mod de store bysamfund som Aarhus og Randers. Men det gælder også i det mindre billede, hvor eksempelvis borgerne i den østlige del af kommunen naturligt orienterer sig mod Ebeltoft som kommunens største by, ligesom Rønde med sine mange detailhandelsbutikker og udbud af offentlig og privat service tiltrækker borgere fra store dele af kommunen.

Det er en afgørende opgave for byrådet at sikre en dynamik og sammenhæng i landområderne, og mellem landområderne og de større vækst- og byudviklingsområder.

Tilgængelighed

Tilgængelighed til servicefunktioner er afgørende for det gode liv i landsbyerne og landområderne, og her spiller en god og sammenhængende infrastruktur og særligt stiforbindelser og den kollektive infrastruktur en afgørende rolle. En opgradering af motortrafikvejen til motorvej, vil kunne forbedre sammenhængen mellem kommunens østlige og vestlige landområder, og samtidig vil forbindelsen til de større byer i nabokommunerne og deres udbud af arbejdspladser og kulturtilbud blive forbedret.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

 Temhæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf  (11 MB)

Rammer for lokalplanlægning

 

 

 Syddjurs Befolkningsprognose 2013.pdf (1.5 MB)

Syddjurs Kommunes side om byggeri og bolig

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk