Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Landområderne Thorsager

Thorsager

Balle  Feldballe-Tåstrup    
Knebel
Lime / Skørring  
Nimtofte       
Pindstrup
Thorsager       
Tirstrup
Tved
Vrinners
   
   

Forslag til Kommuneplan 2013

Thorsager i dag

Thorsager er beliggende centralt i kommunen og fungerer primært som bosætningsby. Byen tilbyder flere offentlige og private servicefunktioner som bl.a. dagligvarebutik, skole, hal, børneinstitutioner, forsamlingshus og et udvalg af velfungerende foreninger. Byen er omgivet af store skove med gode muligheder for rekreative udfoldelser.

Mange af indbyggerne i Thorsager orienterer sig mod Rønde, hvor uddannelsesinstitutioner, indkøbsmuligheder, fritidsaktivitet m.m. benyttes. En af de aktive foreninger i Thorsager er distriktsrådet, som aktuelt arbejder på at etablere et medborgerhus/kulturhus, der skal fungere som samlingssted for byens unge og øvrige borgere.

Det fysiske bymiljø fremstår hovedsageligt i god vedligeholdelsesstand, og der er på hovedgaden gennemført hastighedsnedsættende foranstaltninger. Der gælder en udviklende og bevarende lokalplan for Thorsager Bymidte (Lokalplan 34).

Byudviklingen har primært fundet sted mod nord, i retning mod jernbanen og den gamle stationsbygning, og mod syd i retning mod Rønde. Der er et lokalt ønske om genåbning af trinbrættet ved den gamle stationsbygning. Byen betjenes af de regionale busruter mellem Aarhus – Ryomgård og Aarhus – Grenaa.

Thorsager i fremtiden

Der er 1.336 indbyggere i Thorsager (1. Jan. 2013). I den seneste 12-årige planperiode er der sket en lille fremgang i antallet af indbyggere, og denne afdæmpede udvikling forventes at fortsætte. Der findes i Thorsager flere ubebyggede rammeudlæg til boliger, og det vurderes, at disse rammeudlæg kan dække behovet for nye boliger i den kommende planperiode. Dog udvides område 10.1.B7 mod syd for at sikre en bedre helhedsplanlægning.

Dagligvarebutikken, som i dag er beliggende i bymidten, ønsker på grund af dårlige tilkørselsforhold og begrænsede muligheder for udvidelse at flytte ud til erhvervsområdet ved Ryomvej. Bymidteafgrænsningen er derfor med kommuneplan 2013 ændret, og en del af det tidligere rammeområde 10.1.O2 til offentlige formål er omdannet til blandet bolig og erhverv med mulighed for en ny dagligvarebutik, mens andre dele der tidligere lå indenfor bymidteafgrænsningen er taget ud. Efter rækkefølgebestemmelsen prioriteres området 10.1.B7 først og derefter 10.1.B3 og sidst 10.1.B5. Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Der er et ønske fra borgerne om, at det undersøges, hvorvidt der kan skabes en mere levende bymidte og nye muligheder for erhvervsvirksomheder. En mere levende bymidte kunne skabes ved for eksempel fortætning omkring byens naturlige centrum fremfor at trække byudviklingen i to retninger. Desuden er ønsket om en realisering af en cykelsti til Rønde stort, da mange benytter faciliteter i Rønde både i form af skole, handel og fritidsinteresser.

Fakta og restrummeligheder 2013

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs kommuneplan 2009. 


 

 

 Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf  (11 MB)

 Byskitse Thorsager.pdf (6.7 MB)

Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk