Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Erhverv Detailhandel

Erhverv

> Digital infrastruktur
> Detailhandel
> Erhvervsarealer
> Industri
> Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
> Risikovirksomheder og særligt forurenende virksomheder
> Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Detailhandel

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Detailhandelsstrukturen skal understøttes gennem fortsat planlægning for god tilgængelighed. Tilgængeligheden skal omfatte alle trafikarter, herunder gående, cyklende og den kollektive trafik.

Detailhandel i større byer 

Stk. 2. I kommunens større byer skal der være mulighed for at etablere nye detailhandelsbutikker indenfor bymidteafgrænsningen, i områder, der er rammelagt som centerområde.

Stk. 3. Større detailhandelsbutikker, der dækker mere end til lokalområdets daglige forsyning, kan kun etableres indenfor den eksisterende bymidteafgrænsning i henholdsvis Ebeltoft, Rønde, Hornslet, Kolind og Ryomgård, samt detailhandelslokalcenteret ved Østerallé i Ebeltoft. Områder til detailhandel i bymidterne og detailhandelslokalcenteret ved Østerallé er rammelagt som centerområde. Rammer for lokalplanlægning giver de nærmere bestemmelser for de enkelte rammeområder, se boksen til højre under interne links.

Stk. 4. Det maximale antal samlede bruttoeteagemeter for butikker i kommunens bymidter er følgende: Ebeltoft bymidte; 25.000m2. Rønde og Hornslet bymidter; 20.000m2. Ryomgård og Kolind bymidter; 15.000m2.

Stk. 5. Det maximale antal samlede bruttoeteagemeter for butikker i detailhandelslokalcenteret ved Østerallé i Ebeltoft: 5.000m2.

Stk. 6. Udenfor de førnævnte bymidter i Ebeltoft, Rønde, Hornslet, Kolind og Ryomgård og detailhandelslokalcenteret ved Østerallé i Ebeltoft, kan der kun etableres butikker på følgende måder 1) i lokalcentre 2) som enkeltstående butikker 3) som butikker til særligt pladskrævende varegrupper 4) som en butik til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, samt 5) som mindre butikker i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavnen, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign.

Detailhandel i mindre byer

Stk. 7. I alle mindre byer, med en udpeget bymidte i den tidligere Aarhus Regionplan 2005, skal der være mulighed for detailhandelsforsyning til det lokale behov, hvilket betyder at der i Syddjurs Kommuneplan 2013 er udpeget detailhandelslokalcentre i disse.

Stk. 8. Detailhandelslokalcentre er rammelagt som blandet bolig og erhverv. Rammer for lokalplanlægning giver de nærmere bestemmelser for de enkelte rammeområder, se boksen til højre under eksterne links.

Stk. 9. Det maximale antal samlede bruttoeteagemeter for butikker i følgende detailhandelslokalcentre er: Mørke; 10.000m2. Thorsager og Nimtofte; 4.000m2. De resterende lokalcentre i Ugelbølle, Pindstrup, Knebel, Balle, Tirstrup, Feldballe, Lime, Vrinneres, Rodskov og Tved er; 3.000m2.

Stk. 10. I nye detailhandelslokalcentre kan der planlægges for et samlet antal bruttoetagemeter for butikker på maximalt 3.000m2. Den enkelte butik må ikke være større end 1.000m2.

Butikker til særligt pladskrævende varegrupper

Stk. 12. Butikker til særligt pladskrævende varegrupper kan, hvis bestemt i rammerne for lokalplanlægning, placeres indenfor områder rammelagt som erhvervsområde, centerområde eller blandet bolig og erhverv.

Stk. 13. Butikker til særligt pladskrævende varegrupper er ikke omfattet af arealbegrænsninger for almindelig detailhandel. Der kan planlægges for et samlet antal bruttoetagemeter på 5.000m2 for den enkelte butik.

Butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler

Stk. 14. Der kan planlægges for butikker med salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Denne slags butikker må have et samlet antal bruttoetagemeter på 200m2.

Mindre butikker i tilknytning til tankstationer og lign.

Stk. 15. Mindre butikker (under 1.000 m2) kan placeres i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavnen, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign.

Stk. 16. Den maximale butiksstørrelse skal afspejle den sekundære funktion.

Stk. 17. Området skal ikke udlægges til butiksformål, men til områdets primære funktion, f.eks. forlystelse som butikken udgør en del af.

 

- Ekstra redegørelse til detailhandel           Definition af detailhandel

Forslag til Kommuneplan 2013

Detailhandelen i Syddjurs Kommune

Detailhandlen i Syddjurs Kommune er overordnet set præget af to vigtige faktorer, nemlig nærheden til landsdelscenteret Aarhus og turisme.

I kommunens fem største byer - Ebeltoft, Rønde, Hornslet, Kolind og Ryomgård - afspejles disse faktorer tydeligt i byernes forretningsudbud. Detailhandlen skal søges samlet i bymidterne i disse fem byer, og der er fastlagt en statistisk metode til afgrænsningen af disse.

Eksisterende bymidter og mulige butiksområder udpeget i Syddjurs Kommuneplan 2009 kan bibeholdes uanset resultatet af den statistiske metode jf. BEK nr. 1093 af 11/09/2007. Metoden tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og placeringen af eksisterende detailhandel, kontor og serviceerhverv, samt liberale erhverv.

Udover placering af detailhandel i bymidterne er det kun muligt efter planlovens bestemmelser at placere butikker 1) i lokalcentre; 2) som en enkeltstående butik; 3) som en butik til særligt pladskrævende varegrupper; 4) som en butik til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler samt; 5) som mindre butikker i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavnen, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign.

Kortet til højre viser detailhandelsstrukturen i form af bymidter og detailhandelslokalcentre og er et udtryk for de begrænsede butiksstørrelser. Butiksområderne og butiksstørrelserne kan være yderligere reguleret i de specifikke rammebestemmelser for de enkelte områder. Den geografiske ramme for mulige butiksområder kan i fremtiden kun reguleres efter den statistiske metode jf. BEK nr. 1093 af 11/09/2007.

Større byer med udpeget bymidte

I kommunens fem største byer, Ebeltoft, Rønde, Hornslet, Kolind og Ryomgård, hvor der er udpeget en bymidte, er det muligt for Syddjurs Kommune i forhold til planlovens bestemmelser at udvide det eksisterende centerområde/mulige butiksområde.

Derudover er det muligt, at placere detailhandelslokalcentre eller enkeltstående butikker udenfor bymidterne, under forudsætning af, at behovet for udvidelsen har dækning i en nærmere detailhandelsanalyse.

Ebeltoft

Ebeltoft er kommunens største by og har en stor turisme især om sommeren. Her findes langt det største og bredeste udvalg af både dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Detailhandelsbutikkerne i Ebeltoft har også den største samlede omsætning, sammenlignet med de andre byer i kommunen. Ebeltoft er den eneste by i Syddjurs Kommune, som er beliggende i en sådan afstand til nabokommunernes større byer Aarhus, Grenå og Randers, at byen ikke er udpræget påvirket af udviklingen i disse byer.

Derfor er Ebeltoft vurderet til, at være kommunens overordnede center for detailhandel. Syddjurs Kommune vil sørge for at dette centerområde gives mulighederne for at videreudvikles til fremtidens behov.

Hornslet

Hornslet er kommunens næststørste by, befolkningsmæssigt, men kun den by med den tredjestørste detailhandelsomsætning. Der er i Hornslet et godt udbud af detailhandel, særligt indenfor dagligvareområdet. Udvalgsvareområdet er imidlertid præget af nærheden til og konkurrenceforholdet til Aarhus. At konkurrere med Aarhus på udvalgsvareudbuddet er ikke muligt, men Syddjurs Kommune vil understøtte initiativer og give mulighed for en udvikling, der kan medvirke til at fastholde og udvikle det eksisterende udbud af udvalgsvarebutikker og sikre arealer til nye dagligvarebutikker.

Rønde

Detailhandlen i Rønde har i sammenligning med de andre byer i kommunen den næststørste omsætning og det næststørste bruttoetageareal. Dette til trods for, at byen kun er kommunens tredjestørste by. Der er i byen en god repræsentation af og fordeling mellem dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Rønde er beliggende midt i kommunen, som et trafikalt knudepunkt for både privatbilismen og den kollektive trafik, og kan derfor trække på et stort opland. Syddjurs Kommune vurderer, at der i fremtiden vil være behov for at udvide centerområdet i Rønde, så byen kan beholde sin status som en by med megen detailhandel. Det er væsentligt i sammenhæng med udvidelse af centerområdet, at der arbejdes for, at centerområdet fastholdes og opfattes som en samlet enhed.

Kolind og Ryomgård

Kolind har et lidt større detailhandelsudbud end Ryomgård, men detailhandlen i begge byer bærer præg af alene at dække det lokale behov. Enkelte specialbutikker har en vis kvalitet, der kan række videre. Begge byer er stationsbyer, og Ryomgård er desuden velbetjent af den kollektive trafik. Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort ligger i nærheden og kan måske i fremtiden have en større indflydelse på detailhandelsudviklingen. Syddjurs Kommune, vurderer, at byernes detailhandelsudvikling også i fremtiden primært må basere sig på det lokale behov. I de eksisterende centerområder er der en god rummelighed, og der er derfor ikke behov for udlæg af nye centerområder i denne kommuneplan.

Mindre byer med udpeget bymidte

Detailhandel i kommunens mindre byer er under pres på grund af konkurrencen fra de større byer. De betydende faktorer er konkurrencen på forretnings- og vareudbud og et ændret indkøbsmønster. Mange forbrugere foretager deres daglige indkøb i forbindelse med transport mellem bolig og arbejdssted, ligesom mange samler større indkøb og gør disse til en udflugt/oplevelse for hele familien.

Byrådet i Syddjurs Kommune mener, at det er væsentligt for et lokalsamfund, at der er muligheder til stede for at dække det daglige behov for indkøb i nærområdet. Derfor er der i alle mindre byer placeret et detailhandelslokalcenter.

Butikker udenfor de større byers bymidter og de mindre byers lokalcentre

Der er mulighed for placering af butikker udenfor bymidterne og lokalcentrene.

Enkeltstående butikker forstås som butikker til den daglige forsyning, altså dagligvarebutikker. Enkeltstående butikker vil ofte kunne placeres i landsbyer eller lignende steder, hvis det kan vurderes, at der er behov for en lokal dagligvareforsyning. Butikken må maximalt have en størrelse på 1.000m2 og må ikke ligge i umiddelbart nærhed til andre butikker.

I Syddjurs Kommune findes butikker til særlig pladskrævende varegrupper, bilforhandlere og byggemarkeder. Butikker til særlig pladskrævende varegrupper skal ligge i kommuneplanrammer udpeget til enten centerområde, blandet bolig og erhverv eller erhvervsområde. Det er vurderet, at det skal være muligt at placere butikker til særligt pladskrævende varegrupper i hele kommunen, men der er ingen forventninger om, at der kommer et stort antal nye butikker af denne type til kommunen. I planloven findes en fuldstændig liste over hvilke detailhandelstyper, der er særlig pladskrævende.

Andre muligheder for placering af butikker

Der kan placeres butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, samt mindre butikker i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavnen, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign.

Se yderligere redegørelse og definition af detailhandel via links øverst på siden og i boksen til højre under interne links. 

Syddjurs Kommune fik i 2009 udarbejdet en detailhandelsanalyse af Syddjurs Kommune, som fremgår af boksen til højre under eksterne links. 

Denne side er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009, men kun i forhold til ændring af bymidteafgrænsningen i Thorsager.


 

 
 

Detailhandel - redegørelse

Definition af detailhandel

Rammer for lokalplanlægning

 

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Naturstyrelsen - Detailhandel

 Statens vejledning om detailhandelsplanlaegning maj 2010.pdf (13.3 MB)

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk