Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Erhverv Industri

Erhverv

> Digital infrastruktur
> Detailhandel
> Erhvervsarealer
> Industri
> Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
> Risikovirksomheder og særligt forurenende virksomheder
> Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Industri

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Industriområder skal friholdes for forureningsfølsom anvendelse

Stk. 2. Det er ikke muligt at etablere boliger i industriområder

Stk. 3. Omkring virksomheder med særlige beliggenhedskrav udlægges konsekvensområder i en bredde af foreløbigt 500m omkring virksomheden. Inden for konsekvensområderne må der i kommune- eller lokalplaner ikke udlægges areal til forureningsfølsom anvendelse

Stk. 4. Konsekvensområdernes udstrækning kan ændres på grundlag af en konkret miljøvurdering

Stk. 5. Industriområder skal klassificeres efter miljøklasserne 4 - 7

Forslag til Kommuneplan 2013

Det er væsentligt, at der ved rammelægningen af erhvervsområder, er udlagt arealer, som friholdes for forureningsfølsomme anvendelser. Det drejer sig først og fremmest om konsekvenserne af en bolig i et erhvervsområde, som ikke er strengt nødvendigt for en virksomheds drift. Disse boliger kan blive årsagen til, at virksomheder, som godkendes efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, bliver pålagt støjdæmpning efter miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for blandet bolig og erhvervsområder. Dette kan være begrænsende for virksomhedens daglige drift eller for dens fremtidige udviklingsmuligheder.

Der er i Syddjurs Kommune ikke udlagt arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, dog findes der risikovirksomheder i kommunen. De særlige krav, som virksomheden har til beliggenheden, kan skyldes, at virksomheden har et højt forureningsniveau, eller at virksomheden er afhængig af nærheden til overordnede transportmuligheder eller recipienter. Det kan derfor være svært at udlægge arealer til denne type virksomhed uden en konkret henvendelse, da kravene til arealerne vil være forskellige alt efter, hvilken type af virksomhed der er tale om. Hvis det bliver aktuelt at skulle udpege arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, er det væsentligt at være opmærksom på drikkevandsinteresserne og spildevandskrav (se boks med interne links til højre).

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav har miljøklasse 6-7, men efter en konkret vurdering kan afstandskravene overstige de 500 m, som en virksomhed med miljøklasse 7 har.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.

 


 

 

 

Grundvand og drikkevandsforsyning

Spildevand

Spildevandshåndtering

Støjhensyn

Miljøvurdering (MV og VVM)

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk