Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Erhverv Miljøvurderinger (MV & VVM)

Erhverv

> Digital infrastruktur
> Detailhandel
> Erhvervsarealer
> Industri
> Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
> Risikovirksomheder og særligt forurenende virksomheder
> Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Miljøvurderinger (MV & VVM)

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Etablering af anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, forudsætter, at der på baggrund af en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) optages retningslinier i kommuneplanen for anlæggets beliggenhed og udformning.

Henvisning til nedenstående oversigt for alle vedtagende VVM

Forslag til Kommuneplan 2013

For at minimere miljøkonflikter generelt og for at arbejde for en bæredygtig udvikling skal alle nye planer, programmer og projekter miljøvurderes. Der findes to typer af miljøvurderinger, en miljøvurdering af planer og programmer (MV) og en vurdering af virkninger på miljøet (VVM). Indholdet i de to vurderinger er stort set sammenfaldende, hvad angår miljøparametre og anlægstyper. Det betyder, at hvis der skal laves en VVM-redegørelse af et projekt, kan miljøvurderingen af planen eller programmet (MV) godt være inkluderet i VVM. Omvendt kan der godt være lavet en miljøvurdering af en plan eller et program, hvor det senere viser sig, at der også skal udarbejdes en VVM af selve anlægget, da en VVM er mere detaljeret.

Miljøvurdering af planer og programmer (MV)

Formålet med miljøvurdering af planer og programmer er at sikre en bæredygtig udvikling. Dette gøres ved at lave en afvejning af de positive og negative effekter ved det nye projekt i forhold til andre alternativer.

De ændringer, der er foretaget i Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2013 i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009 er blevet miljøvurderet. Et ikke-teknisk resumé og Miljørapporten kan findes via link i boksen til højre under interne links eller i fanebladet øverst under Miljøvurdering.

Vurdering af virkningerne på miljøet på projekter og anlæg (VVM)

Udover en miljøvurdering af planer og programmer er der også krav til, at der skal udarbejdes en vurdering af virkningerne på miljøet ved konkrete projekter og anlæg. Det gælder for f.eks. vindmøller, større havneanlæg, biogasanlæg samt fjernvarmeværk, alt efter den specifikke vurdering af, om anlægget vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Hensigten her er, at virkningerne på miljøet tages i betragtning på et så tidligt tidspunkt som muligt. Før der gives tilladelse til at påbegynde byggeriet af et anlæg og således, at offentligheden kan inddrages i beslutningsprocessen.

Ved et projekt, hvor det er blevet vurderet, at der skal udarbejdes en VVM, skal der også udarbejdes et særligt tillæg til kommuneplanen som forudsætning for realiseringen af anlægget. Dette gælder ligeledes, hvis anlægget i øvrigt ikke strider mod kommuneplanens retningslinier og rammer.

De eksisterende VVM-redegørelser fremgår af boksen til højre under eksterne links.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 

 

 Miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.9 MB)

Eksisterende VVM-redegørelser

 

Naturstyrelsen - Miljøvurdering af planer og programmer

Naturstyrelsen - VVM

Retsinformation - Lov om miljøvurdering

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk