Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Erhverv Risikovirksomheder og særligt forurenende virksomheder

Erhverv

> Digital infrastruktur
> Detailhandel
> Erhvervsarealer
> Industri
> Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
> Risikovirksomheder og særligt forurenende virksomheder
> Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Risikovirksomheder og særligt forurenende virksomheder

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Ved udlæg af arealer til byformål, placering af virksomheder eller enkeltanlæg samt ved ændring af arealanvendelse, skal der sikres en sådan afstand til risikovirksomheder, at der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsgener, og sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold

Stk. 2. Erhvervsarealer, udlagt til risikovirksomheder via rammer til lokalplanlægning, skal klassificeres efter miljøklasserne 6 - 7

Midlertidig retningslinie der forventes aflyst i den endelig kommuneplan:

Stk. 3. Indenfor området, afgrænset ved kort i kommuneplantillæg 24, må der ikke ske ny kommune- eller lokalplanlægning. Der må altså ikke udlægges nye arealer til offentlige bygninger og arealer, rekreative områder, som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særlig følsomme, boligområder, hoteller, vandrehjem, veje og andre transportanlæg, samt bygninger med lokalitet, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter, samt bygninger og områder, som er svært evakuerbare

Stk. 4. Indenfor området, afgrænset ved kort i kommuneplantillæg 24, sker der ingen yderligere begrænsninger end dem der allerede findes i landzone og sommerhusområde

Forslag til Kommuneplan 2013

Særligt forurenende virksomheder

Særligt forurenende virksomheder er ligeledes virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Særligt forurenende virksomheder er virksomheder, hvor der skal være særlig opmærksomhed på de miljøkonflikter, der kan opstå i nærområdet.

Risikovirksomheder

Ved planlægning for risikovirksomheder skal der være fokus på personskaderne ved et eventuelt uheld. Ved risikovirksomheder forstås virksomheder, der er omfattet af "bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer" fra 2006.

I Syddjurs Kommune er der enkelte risikovirksomheder, og det skal ved ny planlægning sikres, at der ikke planlægges for anden arealanvendelse i op til 500 m fra risikovirksomheden, især skal der være fokus på følsomme arealanvendelser, som boliger og offentlige formål. På grund af terrorrisiko må de konkrete placeringer af risikovirksomhederne ikke oplyses, men kommunens virksomhedsafdeling kender omfanget af de pågældende virksomheder.

I oktober 2011 blev kommuneplantillæg nr. 24 vedtaget. Den fastlagde en planlægningszone omkring FDO Brændstofdepot ved Lyngsbæk. Dette tillæg forventes ikke at være aktuelt, når kommuneplanen vedtages endelig, da det forventes at FDO har nedlagt brændstofdepotet inden året er omme. Derfor er tillægget ikke indarbejdet i denne kommuneplan. Og derfor er denne side ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

 

Kommuneplantillæg 24 til KP2009 - Planlægningszone ved FDO-Brændstofdepot

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk