Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Erhverv Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko

Erhverv

> Digital infrastruktur
> Detailhandel
> Erhvervsarealer
> Industri
> Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
> Risikovirksomheder og særligt forurenende virksomheder
> Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Virksomheder og anlæg skal indrettes og drives på en måde, så grundvandet beskyttes mod forurening

Stk. 2. Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko må ikke etableres i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande hørende til almene vandværker, medmindre en konkret vurdering viser, at den pågældende virksomhed eller det pågældende anlæg indrettes og drives på en måde, så der ikke er risiko for forurening af grundvandet

Stk. 3. Erhvervsarealer udlagt til virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko skal klassificeres som miljøklasse 6 - 7

Det forventes at de nye vandplaner vil resultere i annullering af retningslinierne stk. 1 og 2. Se link til de forventede retningslinier i vandplanerne i boksen til højre under eksterne links.

Forslag til Kommuneplan 2013

Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko er virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Det er primært virksomheder eller anlæg, der opbevarer, håndterer eller anvender følgende stoffer: klorerede opløsningsmidler, opløsningsmidler i øvrigt, specielt BTEX, olieprodukter, pesticider, gødningsstoffer, PAH, vejsalt, medicinrester, detergenter eller andre miljøfarlige forurendende stoffer. Se liste nederst på siden.

Det er væsentligt, at der ved tilladelse til sådanne virksomheder eller anlæg tages særligt hensyn til beskyttelsen af grundvandet. I dag håndteres de miljøfarlige forurenende stoffer i henhold til bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav. Det forventes at næste generation af vandplanerne, definerer nogle klarere retningslinier og indsatser omkring Miljøfarlige forurenende stoffer.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. Det forventes dog at de nye vandplaner vil resultere i annullering af retningslinierne stk. 1 og 2. Se link til de forventede retningslinier i vandplanerne i boksen til højre under eksterne links.

Virksomheds- og anlægstyper, der erfaringsmæssigt håndterer forurenende stoffer

Dette er ikke en resultatliste, men en vejledende liste, da det generelt aldrig på forhånd kan vurderes om der er nedsivningsrisiko fra en virksomhed.

Virksomheder der håndterer forurenende stoffer
Jern- og metalstøberier Forkromning, galvanisering og autolakering m.m.
Anlæg til overfladebehandling med anvendelse af opløsningsmidler Maskinfabrikker
Akkumulatorfabrikker og -forhandlere Glasværker
Olieraffinaderier Større oplag af olieprodukter
Asfaltfabrikker Tagpapfabrikker
Tjæredestillationsanlæg Fremstilling eller oplag af organiske/uorganiske produkter
Petrokemiske industrier Kunstgødningsfabrikker
Medicinalvarefabrikker/apoteker Fremstilling og aftapning af bekæmpelsesmidler eller kemikalier
Sæbefabrikker Farve- og lakfabrikker
Plastfabrikker mv. Cellulose-, papir- og papfabrikker
Træimprægneringsanstalter og -anlæg (møbelsnedkeri) Offset- og bogtrykkerier
Savværker, møbelfabrikker m.m. Tekstilfarverier
Raffinering af vegetabilske olier Korn- og foderstofforretninger
Papirvarefabrikker Renserier
Garverier og skindfarvning Mejerier
Kraftværker og varmeproducerende anlæg Motorbaner
Flyvepladser med faste baner (afisning) Garageanlæg
Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald Deponeringsanlæg
Autoophug, produkthandlere Biogasanlæg
Militære øvelsesterræner Tankstationer
Nedgravede tanke og rørledninger med olie og kemikalier Højspændingskabler med olie
Godsbanestationer, transportcentre, vareterminaler og lignende Autoværksteder
Motorveje  

 

 

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk