Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Hvad er en kommuneplan? Krav til rammer for lokalplanlægning

Hvad er en kommuneplan?

> Planlovens krav
> Krav til retningslinier
> Krav til rammer for lokalplanlægning
> Krav til redegørelse

Krav til rammer for lokalplanlægning


Forslag til Kommuneplan 2013

Der stilles krav til at alle rammer med tilhørende geografi indberettes i statens system, Plansystem.dk Det betyder at alle de rammebestemmelser der er gældende i Danmark kan findes et sted.

Syddjurs Kommunes rammetekst er bygget op omkring dette system både på grund af de lovmæssige krav samt praktiske årsager.

Plansystemtitel F.eks. Forklaring
Plannummer 1.1.B17 Entydigt nr. til alle rammeområder
Plannavn Boligområde ved Tendrup Hovvej Starter med generel anvendelses navn og derefter vejnavn, anvendelse eller lign.
Plandistrikt 02-Hornslet Hele kommunen er inddelt i 12 distrikter
Generel anvendelse Bolig Skal bestemmes. Overordnede anvendelse som bolig, erhverv, teknisk anlæg osv. 
Specifik anvendelse Bolig - Åben lav Skal bestemmes, Anvendelsen er her mere specifik. F.eks. Bolig åben-lav eller bolig tæt-lav osv.  
Konkret anvendelse Åben lav fremherskende Flere konkrete anvendelser som dyrepark/ZOO. De er bestemt få steder i Syddjurs rammer og da er det ofte fordi en lokalplan er udarbejdet samtidig.
Fremtidig byzone Byzone Skal bestemmes, den fremtidige zonestatus kan kun ændres ved lokalplan
Eksisterende byzone Byzone og landzone Skal bestemmes
Max. bebyggelsesprocent for området (%) 30 % Angiver hvor stor en procentdel af en ejendom eller område der må bebygges
Beregningsmetode for bebyggelsesprocent Den enkelte ejendom Bestemmer om bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed eller for den enkelte ejendom. I Syddjurs er bebyggelsesprocenten primært angivet for den enkelte ejendom
Max. bebyggelsesrumfang (m3/m2)   Benyttes kun ved erhvervsejendomme
Max. antal etager 2 Ved "Notat: Bebyggelsens omfang og udformning" uddybes det om det er med udnyttet tagetage
Max. højde (m) 8,5 Ofte 8,5 ved 1 til 2 etager, og måles efter bygningsreglementet
Min. tilladte miljøklasse 1 Kun for erhverv og blandet bolig og erhvervsområder, det er primært i forhold til støjpåvirkninger
Max. tilladte miljøklasse 7 Kun for erhverv og blandet bolig og erhvervsområder, det er primært i forhold til støjpåvirkninger
Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser   Ekstra information om områdets anvendelse, f.eks. kan man til forlystelsesanlæg have brug for restauranter osv.
Notat: Bebyggelsens omfang og udformning   Ekstra info om højde og etager. Ved centerområder er det her der informeres om max. m2 dagligvare og udvalgsvare indenfor området
Notat: Ophold- og friarealer   F.eks. 10% sammenhængende friarealer eller evt. sti og opholdsarealer
Notat: Miljøforhold   Alt om forudrening til naturen
Notat: Infrastruktur   Alt fra vejadgang og sti igennem området til parkeringsforhold
Notat: Zonenotat   Hvis der er behov for at dele området op i forhold til fremtidig zonestatus
Notat: Lokalplan mm inden for rammen   Der kan være behov for at henvise til specifikke lokalplaner, men som udgangspunkt vises alle gældende lokalplaner automatisk
Notat:   Her tilføjes tekst som ikke kan være i de andre felter. Eller hvis der er behov for at gøre ekstra opmærksom på begrænsninger på området.

Planlovens bestemmelser

§ 11 b. Rammer for indholdet af lokalplaner fastsættes for de enkelte dele af kommunen med hensyn til

 1. fordelingen af bebyggelsen efter art og anvendelsesformål
 2. områder for blandede byfunktioner
 3. bebyggelsesforhold, herunder rammer for bevaring af bebyggelser eller bymiljøer
 4. byfornyelsen i eksisterende bysamfund
 5. byomdannelsesområder, hvor anvendelsen af bebyggelse og ubebyggede arealer til erhvervsformål, havneformål eller lignende aktiviteter skal ændres til boligformål, institutionsformål, centerformål, rekreative formål eller erhvervsformål, der er forenelige med anvendelse til boligformål
 6. forsyning med offentlig og privat service
 7. områder til butiksformål, herunder rammer for det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, for maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker og for antallet og placeringen af udvalgsvarebutikker omfattet af § 5 q, stk. 2
 8. institutioner og tekniske anlæg, herunder varmeforsyningsforhold
 9. områder til fritidsformål, herunder kolonihaveområder, jf. § 11 c
 10. trafikbetjeningen
 11. overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområder
 12. rækkefølgen for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til byformål, de i nr. 5 nævnte byomdannelsesområder og sommerhusområder og
 13. anvendelsen af vandområder og udformning af anlæg på vandområder i et byomdannelsesområde inden for eller i tilknytning til en havns dækkende værker. Stk. 2. Kommuneplanen kan indeholde retningslinjer for andre forhold end nævnt i stk. 1 og § 11 a, der kan være af betydning for arealanvendelsen og bebyggelsen, herunder beliggenheden af arealer til lokalisering af landbrugets driftsbygninger og driftsanlæg inden for de udpegede særlig værdifulde landbrugsområder, jf. § 11 a, nr. 10

Samt 

§ 11 c. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe rammer for indholdet af lokalplaner, som sikre, at der er udlagt bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaveområder i kommunen.

Stk. 2. Ved kolonihaveområder og kolonihaver forstås de arealer og havelodder, der er omfattet af lov om kolonihaver.

§ 11 d. Et byomdannelsesområde, jf. § 11 b, stk. 1, nr. 5, skal afgrænses således, at det kun omfatter et område, hvor anvendelsen til miljøbelastende erhvervsformål, havneformål eller lignende aktiviteter i den langt overvejende del af området er ophørt eller under afvikling.


 

Forside - Kommuneplan

Forside - Planstrategi

Retningslinier og generelle rammer

Rammer for lokalplanlægning

Redegørelse til kommuneplanen - en opsamling

 

Syddjurs Kommuneplan 2009

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

Naturstyrelsens side om Det danske plansystem

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013

Kommuneplanvejledning - 2008

Landsplanredegørelsen 2010

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk