Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Hvad er en kommuneplan? Krav til retningslinier

Hvad er en kommuneplan?

> Planlovens krav
> Krav til retningslinier
> Krav til rammer for lokalplanlægning
> Krav til redegørelse

Krav til retningslinier


Forslag til Kommuneplan 2013

Efter planlovens § 11 a (udtræk medium 2013) skal kommuneplanen indeholde retningslinier for

 1. udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder
 2. beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v.
 3. den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående butikker, jf. §§ 5 l-5 r
 4. beliggenheden af trafikanlæg
 5. beliggenheden af tekniske anlæg, herunder arealer til fælles biogasanlæg (red. udpegning af arealer til fælles biogasanlæg er ny i forbindelse med kommuneplan 2013)
 6. beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav
 7. beliggenheden af de i § 11 g nævnte anlæg (red. anlæg der kræver VVM)
 8. sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener, jf. § 15 a (red. kun relevant ved lufthavn og vindmøller)
 9. beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder
 10. varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder
 11. beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug (red. ny i forbindelse med kommuneplan 2013)
 12. beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket
 13. lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder
 14. varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser
 15. sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier
 16. sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, herunder større, sammenhængende landskaber (red. i Syddjurs kaldet landskabelige interesseområder)
 17. sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi (red. i Syddjurs kaldet geologiske interesseområder)
 18. friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etablering af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse, når arealet er i væsentlig risiko for oversvømmelse, jf. kapitel 2 i lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre søterritorier (red. ny i forbindelse med kommuneplan 2013, et selvstændigt arbejde er igangsat omkring udarbejdelse af en klimatilpasningsplan, som forventes vedtaget i 2014)
 19. anvendelsen af vandløb, søer og kystvande,
 20. arealanvendelsen i kystnærhedszonen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 5 a, stk. 1, og § 5 b og
 21. realisering af regler eller beslutninger efter lovens §§ 3 og 5 j (red. fastsætte retnigslinier for realisering af landsplanlægningen (landsplandirektiver), dette sker blandt andet rent praktisk efter "Oversigt over statslige interesser") 

Disse retningslinier ses under de enkelte afsnit. Syddjurs Kommune har desuden haft behov for at tilføje retninglinier til andre afsnit.


 

Forside - Kommuneplan

Forside - Planstrategi

Retningslinier og generelle rammer

Rammer for lokalplanlægning

Redegørelse til kommuneplanen - en opsamling

 

Syddjurs Kommuneplan 2009

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

Naturstyrelsens side om Det danske plansystem

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013

Kommuneplanvejledning - 2008

Landsplanredegørelsen 2010

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk