Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Infrastruktur

Infrastruktur

> Trafiksikkerhed
> Større trafikanlæg
> Veje
> Cykelstier og -ruter
> Kollektiv trafik
> Parkering

Byrådets målsætninger

  • Byrådet ønsker, at borgerne i Syddjurs Kommune fortsat skal sikres en god mobilitet og fremkommelighed bl.a. til det østjyske bybånd og nabokommunerne. Dette gøres ved samarbejder med nabokommunerne, regionen og staten
  • Byrådet vil arbejde på at gennemføre de mål og indsatser, der er beskrevet i Masterplan for infrastruktur på Djursland 2011, blandt andet ved at arbejde for at opgradere motortrafikvejen mellem Aarhus Kommune og Feldballe til en motorvej samt opgradere ruterne 15, 16 og 21
  • Byrådet vil arbejde for, at infrastruktuten har kapacitet til at kunne håndtere pendlere, der dagligt rejser til og fra deres arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i kommunen og i nabokommunerne. Dette gøres ved udbygning og vedligehold
  • Byrådet vil arbejde for, at infrastruktuten har kapacitet til at sikre virksomhederne optimale forhold for transport af varer og adgang til leverandører, samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere. Dette gøres ved udbygning og vedligehold
  • Byrådet vil arbejde for, at infrastrukturen har kapacitet til at håndtere og sikre en hensigtsmæssig afvikling af turisttrafikken mellem attraktioner og ferieboliger. Dette gøres ved udbygning og vedligehold
  • Byrådet vil arbejde for, at antallet af lettere tilskadekomne, alvorligt tilskadekomne og dræbte skal halveres ved udgangen af år 2020 i forhold til antallene fra år 2010
  • Byrådet vil arbejde for at udbygge kommunens stinet med 40 km inden år 2020, og at hele stinettet gives en ensartet god kvalitet
  • Byrådet ønsker, at den kollektive trafik skal være et alternativ til den individuelle trafik. Dette skal blandt andet ske ved at udvide letbaneprojektet til det resterende banenet i Syddjurs Kommune og ved at sikre indre sammenhæng mellem byerne og de trafikale knudepunkter såsom togstationerne og Rønde

Forslag til Kommuneplan 2013

Tilgængelighed og dermed infrastruktur er en væsentlig faktor i det danske samfund. Infrastruktur dækker både over den private og offentlige infrastruktur, over veje, cykelstier, busruter, togbaner og lufthavne. 

Syddjurs arbejder løbende på at forbere vejnettet i kommunen, både for at forbedre trafiksikkerheden og for at skabe øget fremkommelighed. Udover at give borgeren en forbedret sikkerhed og fremkommelighed, er det ligeledes en samfundsmæssigt god investering at investere i infrastrukturen, da ulykkesomkostninger og den spildte ressource det er, når folk bruger unødvendig tid i bilen, hvert år koster samfundet mange penge.

Syddjurs ligger midt i Danmark, tæt på Aarhus og i det østjyske bybånd. Det er derfor væsentlig for Syddjurs ikke bare at se på infrastrukturen internt i kommunen, men ligeledes at samarbejde med nabokommunerne, især i det Østjyske bybånd og Region Midtjylland.

Kommunekontaktråd (KKR) er et strategisk samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Her igennem forsøger Syddjurs, politisk såvel som administrativt, at påvirke de nationale beslutninger, der tages omkring prioriteringer for infrastrukturen i Danmark.

Syddjurs Kommune har ligeledes et tæt samarbejde med Norddjurs Kommune, hvor man i fællesskab løbende udarbejder Masterplan for infrastrukturen på Djursland med visioner for det overordnede vejnet på Djursland.

Infrastruktur er som oftest ikke rammelagt i en kommuneplan, men hver gang der skal planlægges for nye områder, er infrastrukturen eller mangel på infrastruktur af væsentlig betydning. Derfor er infrastrukturafsnittet i kommuneplanen væsentlig for den samlede fysiske planlægning i Syddjurs Kommune. Derudover har kommunen vedtaget en række sektorplaner for trafik.

Sektorplanerne er: Trafikplanen, Trafiksikkerhedsplanen og Stiplanen. Disse findes snarst på Syddjurs Kommunes hjemmeside om vej og trafik.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

Kom med bemærkninger her

 Temahæfte om Infrastruktur som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.8 MB)

Erhverv

Det gode liv

Bosætning og byudvikling

Rammer for lokalplanlægning

Digitale kort - kommuneplan

 

 

 

Syddjurs Kommunes side om Vej og trafik

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk