Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Klima og energi Biogasanlæg

Klima og energi

> Lavbundsarealer
> Spildevand
> Klima og byggeri
> Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
> Miljøvurderinger (MV & VVM)
> Cykelstier og -ruter
> Kollektiv trafik
> Varme- og naturgasforsyning
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller

Biogasanlæg

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Ved placering af fælles biogasanlæg skal der tages hensyn til gylle/husdyrgrundlaget

Stk. 2. Ved placering af fælles biogasanlæg skal der tages hensyn til natur- og landskabsfredninger, beskyttet natur og landskab, kulturmiljøer og fredede fortidsminder, vej- og tilkørelsesforhold samt nabohensyn

St. 3. Placeringen af biogasanlæg skal ske på baggrund af den nyeste jordbrugsanalyse

Forslag til Kommuneplan 2013

Det er et statsligt mål, at op til 50 % af husdyrgødningen i landet anvendes til grøn energi i 2020 i form af biogas. Som led i Folketingets Grøn Vækst-initiativer er kommunerne forpligtet til at sikre plangrundlaget for etablering af fælles biogasanlæg.

I forbindelse med forarbejdet til Kommuneplan 2013 har Syddjurs Kommune analyseret hele kommunen for mulige placeringer af fælles biogasanlæg.

På baggrund af analysen har Byrådet den 20. september 2012 besluttet at pege på to konkrete områder til videre planlægning for etablering af fælles biogasanlæg. Det drejer sig om ét område sydvest for Hornslet og ét område øst for Lime. Disse områder er udpeget via rammer og fremgår af kortet til højre.

Før et biogasanlæg kan etableres ved Lime eller Hornslet, skal der udarbejdes et varmeprojekt, en lokalplan, et kommuneplantillæg, en miljøvurdering og en VVM-rapport.

I forbindelse med det konkrete planlægningsarbejde vil der komme offentlige høringer, hvor alle med interesse i sagen, vil få lejlighed til at høre om projektet og bidrage med indlæg til den offentlige debat omkring udformningen af anlægget.

Se mere om det pågående arbejde på Syddjurs Kommunes hjemmeside (se link i boksen til højre under eksterne links).

Områder udpeget som mulige biogasområder ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. 

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

 Temahæfte om Klima og energi som optakt til Forslag til kommuneplanen 2013.pdf (577.5 KB)

Miljøvurderinger (MV og VVM)

Klima og Energi

 

Syddjurs Kommune - Biogas

Planloven - Grøn vækst ændringer af planloven (§2 stk. 3)

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk