Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Klima og energi

Klima og energi

> Lavbundsarealer
> Spildevand
> Klima og byggeri
> Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
> Miljøvurderinger (MV & VVM)
> Cykelstier og -ruter
> Kollektiv trafik
> Varme- og naturgasforsyning
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller

Byrådets målsætninger

  • Byrådet vil arbejde for at kommunen vil være blandt de kommuner, der har den lavese CO2-udledning pr. borger
  • Byrådet ønsker at tage del i ansvaret for at nedsætte CO2 -udledningen. Derfor vil kommunen reducere sit eget energiforbrug og CO2-udledning på lige fod med dets borgere og erhvervsliv
  • Byrådet vil skabe rammer for øget anvendelse af vedvarende energi i kommunen
  • Byrådet ønsker med sin klimaindsats at skabe gode vilkår for vækst for kommunens erhvervsliv og samtidige skabe værdi for kommunens borgere
  • Byrådet ønsker gennem strategiske samarbejder med virksomheder, foreninger og organisationer at skabe vilkår for en øget klimaindsats
  • Byrådet vil med den kommende klimatilpasningsplan fastlægge nivauet for sikring af veje og bygninger mod oversvømmelser og skybrud

Forslag til Kommuneplan 2013

Klima og energi dækker bredt. Det er alt fra tilpasning til fremtidens klima, der bliver varmere, vådere og mere blæsende, til en bedre udnyttelse af de ressourcer vi har i dag, samt til anvendelse af alternative energiformer. Indsatserne i Syddjurs Kommune dækker ligeledes bredt, hvilket bl.a. ses af kommunens Lokal Agenda 21 og klimaplan.

Lokal Agenda 21

Syddjurs Kommunes lokal Agenda 21 er ikke en helt ny strategi for den bæredygtige udvikling, men en opsamling på de strategier, mål, visioner og arbejde, som allerede findes i Syddjurs Kommune.
Den dækker bredere end klima og energi, da den også har fokus på biologisk mangfoldighed, inddragelse af befolkning og erhvervsliv samt samspillet på tværs. Se hele lokal Agenda 21- strategien på det interne link i boks til højre.

Syddjurs Klimaplan 2012

Syddjurs Kommune har længe arbejdet med klima og energi. De tidligere kommuner i Syddjurs gjorde således en stor indsats for at spare på energien, hvilket stadigt er meget aktuelt. Nu er der også fokus på tilpasningen til det fremtidige klima. Især risikoen for oversvømmelser og vand i kældrene ved store regnskyl er væsentlige problemstillinger. Derudover er der opmærksomhed på muligheden for støtte til alternative energiformer.

Syddjurs Kommunes fire klimaindsatsområder fra klimaplanen er følgende:

  • Varmeplanlægning, der har til formål at fortrænge olie og el (produceret på kul og olie) som primære varmekilder til fordel for biomassebaseret fjernvarme og øget anvendelse af vedvarende energi.
  • Energibesparelse i kommunens egne bygninger og institutioner
  • Retningslinier for klimatilpasning af bygninger og infrastruktur.
  • Strategiske samarbejder med virksomheder og organisationer, der vil bidrage med at opfylde kommunens målsætninger på energi- og klimaområdet.

Syddjurs Kommuneplan

Kommuneplanen kan i nogle tilfælde være styrende eller støtten omkring en proces. Især har kommuneplanen styrker omkring de fysiske krav til nyt byggeri eller arealreservationer til klimasikring. Dette sker blandt andet ved at friholde lavbundsarealer for byggeri, ved at stille krav til nyt byggeri i forhold til energiforbrug og kollektiv transportmuligheder eller ved at stille krav til lokal behandling af overfladevand for et bebygget areal. 

Det kan også være ved at støtte op omkring placering af energirigtig forsyning som vindmøller eller biogasanlæg.
En spildevandsplan og klimatilpasningspla for Syddjurs Kommune er undervejs og de vil højst sandsynligt resultere i en senere temarevidering af kommuneplanen i forhold til håndtering af spildevand/overfladevand. Oversvømmelseskort vil blive udarbejdet i den proces.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

Kom med bemærkninger her

 Temahæfte om Klima og energi som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (577.5 KB)

Planstrategi - Mindre miljøbelastning

Rammer for lokalplanlægning

Digitale kort - kommuneplan

 

 

Klimatilpasning.dk

Klima og Energiministeriet

Syddjurs Kommunes - Klima og energi

Syddjurs Kommunes - Klimatilpasning af byggeri og infrastruktur

Syddjurs Kommunes - Klimalinks

Syddjurs Lokal Agenda 21

 Klimaplan for syddjurs kommune 2012 (2.9 MB)

 Varmeplan for Syddjurs kommune 2012 (5.7 MB)

Energiplan for kommunale ejendomme 2010

Syddjurs Energirapport 2011

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk