Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Klima og energi Solcelleanlæg

Klima og energi

> Lavbundsarealer
> Spildevand
> Klima og byggeri
> Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
> Miljøvurderinger (MV & VVM)
> Cykelstier og -ruter
> Kollektiv trafik
> Varme- og naturgasforsyning
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller

Solcelleanlæg

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Ved placering af solcelleanlæg i det åbne land bør der tages særlige hensyn til de landskabelige påvirkninger

Stk. 2. Ved etablering af anlæg til indvinding af solenergi på bygningers tage, hvor taget har en hældning på 10 grader eller mere, bør anlægget placeres med samme hældning som taget. Anlægget bør ikke være hævet mere end ca. 10 cm over tagfladen. Arealet af anlægget bør maksimalt udgøre ca. 70 % af hver tagflade

Stk. 3. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende på bygninger med taghældninger på op til 10 grader, bør anlægget højest rage 1,0 m op over tagets højeste punkt, og anlægget bør placeres mindst 1 m fra tagkanten

Forslag til Kommuneplan 2013

Opførelse af solceller og solfangere/solvarme kan ske både på bygninger og på terræn, i større eller mindre format.

Solceller omdanner solens energi til elektrisk strøm, mens solfangere/solvarme udnytter solens energi til at opvarme vand.

Opsætning af solcelle- eller solfangeranlæg kan være godkendelsespligtigt afhængigt af, om anlægget opstilles på terræn eller installeres på en bygning og afhængigt af den pågældende bygnings anvendelse.

Kommunens fremgangsmåde - status 2013

Syddjurs Kommunes hjemmeside om solceller giver en vejledning til, hvornår borgeren skal tage kontakt til kommunen for at få godkendelse til opsætning af solcelle- eller solfangereanlæg (se boksen til højre under eksterne links). Denne side har dog primært fokus på de mindre anlæg til familiebrug.

Større anlæg på bar mark eller anlæg til erhvervsmæssige formål kræver en mere omfattende planlægning. Som udgangspunkt forudsættes altid landzonetilladelse og en byggetilladelse, men derudover er der yderligere krav:

  • Større anlæg på barmark kræver som minimum en udpegning ved rammer i kommuneplanen og måske udarbejdelse af en lokalplan. Derudover følger en en miljøvurdering af planerne samt en VVM-sceening, der skal klarlægge, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.
  • Større anlæg til erhvervsmæssig anvendelse placeret på f.eks. tagene af landbrugsbygninger eller virksomheder kræver en VVM-sceening. 

Både Energistyrelsen og Naturstyrelsen er kommet med vejledninger om kommunens opgaver i forbindelse med opsætning af solceller. Disse fremgår af boksen til højre under eksterne links.

Områder udpeget som mulige områder til opstilling af større solcelleanlæg ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. 

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 

 


 

 
 

 Temahæfte om Klima og energi som optakt til Forslag til kommuneplanen 2013.pdf (577.5 KB)

Miljøvurderinger (MV og VVM)

Klima og Energi

 

Syddjurs Kommunes - Solcelleanlæg

Vejledning fra Naturstyrelsen

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk