Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Klima og energi Spildevand

Klima og energi

> Lavbundsarealer
> Spildevand
> Klima og byggeri
> Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
> Miljøvurderinger (MV & VVM)
> Cykelstier og -ruter
> Kollektiv trafik
> Varme- og naturgasforsyning
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller

Spildevand

Retningslinier og generelle rammer

Spildevandshåndteringen i Syddjurs Kommune tager afsæt i vandplanernes retningslinier og retningslinier om miljøforurenende stoffer, se boksen til højre under eksterne links

Syddjurs Kommune har dog selv defineret følgende retningslinier:

Stk. 1. Afledning af regnvand til vandløb må kun ske, hvis der ikke er andre muligheder

Stk. 2. Regnvandsbetingede udledninger til vandløb skal begrænses, så de ikke giver anledning til en uhensigtsmæssig hydraulisk belastning (vandføring) af vandløbet. Nye eller forøgede udledninger godkendes kun, hvis udløbet neddrosles til 1-2 l/sek/red. Ha.

Stk. 3 Syddjurs Kommune vil arbejde for en yderligere separaring af kloaksystemet

Forslag til Kommuneplan 2013

Begrebet spildevand omfatter husspildevand (både i byområderne og i det åbne land), spildevand fra erhvervsvirksomheder (processpildevand), jernholdigt grundvand (f.eks okker i dræn), afværgevand fra jord- og grundvandsforureninger, samt regnvand fra tage og øvrige befæstede arealer som veje, parkeringspladser m.v.

I Syddjurs Kommune er der stadig store bydele, der er fælleskloakerede og flere af vandløbene er hydraulisk belastede mv. Dette giver nogle udfordringer i forhold til håndtering af spildevand.

Kommunen arbejder for, at spildevandsudledninger - herunder regnvandsbetingede udledninger – skal begrænses, så de ikke hindrer opfyldelse af målsætningerne for vandløb, søer og kystvande og ikke mindst badevandskvaliteten. Dette gøres bl.a via løbende at etablere separat kloakering og implementering af bedste tilgængelig teknik (BAT) mv.

Regnvandshåndtering

Syddjurs Kommune ønsker desuden at fjerne mest muligt regnvand fra vores afløbssystemer og renseanlæg, samt at udjævne afstrømningen fra befæstede arealer, svarende til en naturlig afstrømning for at minimere den hydrauliske belastning af vandløbene, samt nedbringe risikoen for oversvømmelser.

Et væsentligt redskab i denne bestræbelse er Lokal Afledning af Regnvand (LAR), hvor regnvand håndteres ved kilden. Det kan være gennem forsinkelse af vandet og senere nedsivning i jorden, via fordampning, udledning til arealer, hvor vandet gør mindre skade, eller ved at lede vandet til kanaler eller bassiner, hvor de gavner oplevelsen af byen og samtidig skaber rekreativ værdi. Udgangspunktet er at se på vandet som en ressource fremfor et problem.

Kommunen vil også tilstræbe at samle regnvandshåndteringen i større enheder, hvor det er muligt, og kombinere dette med rekreative tiltag, så områderne får en herlighedsværdi for borgerne. Ovenstående betyder også, at afledning af regnvand til vandløb kun kan ske, hvis der ikke er andre muligheder.

Spildevandshåndtering

I forhold til spildevand ønsker kommunen at sikre borgerne et højt spildevandsbehandlingsniveau samt at medvirke til opfyldelse af nuværende og kommende miljømål.

Antallet og placeringen af de kommunale spildevandsanlæg fremgår af kortet til højre.

Blandingszoner omkring spildevandsudledninger mv. er fastlagt i forbindelse med konkrete tilladelser, jf. bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder (bkg. nr. 1022 af 25. august 2010). I denne første vandplanperiode er blandingszonerne ikke optaget i planerne. Dette berører ikke de konkrete tilladelser. Der vil i planperioden blive foretaget en nærmere vurdering af behovet for at inddrage blandingszoner i planlægningen. 

Dette tema er nyt i kommuneplanen i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. Dette er en konsekvens af statens vandplaner. 

 


 

 

 

 Temahæfte om Klima og energi som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (577.5 KB)

Drikkevandsforsyning

Spildevandshåndtering

 

 

Naturstyrelsen - Vandplanerne

Udtræk af retningslinier fra vandplanerne (midlertidig annulleret)

Kommunens Vandhandleplan (midlertidig annulleret)

Syddjurs hjemmeside om vand

LAR - Teknologisk Institut

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk