Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Landskab og kultur Bevaringsværdige bygninger

Landskab og kultur

> Fredninger og fortidsminder
> Bevaringsværdige kulturmiljøer
> Bevaringsværdige bygninger
> Kirkeindsigtsbeskyttelsesområder
> Landskabelige interesseområder
> Landskabskarakter
> Geologiske interesseområder
> Kystnærhedszonen

Bevaringsværdige bygninger

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Bebyggelser, som er registreret efter SAVE-systemet med en bevaringsværdi mellem 1 - 4, må ikke nedrives uden Byrådets særlige tilladelse i hver enkelt tilfælde. Udvendige ændringer, ombygninger, tilbygninger eller renoveringer må ikke ske uden forudgående tilladelse fra Syddjurs Kommune, herunder udskiftning af vinduer, døre eller tag. Alle udvendige bygningsændringer skal ske i arkitektonisk, håndværks- og materialemæssig overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige byggestil og arkitektur

Stk. 2. Bebyggelser, som er registreret efter SAVE-systemet med en bevaringsværdi på 5 - 6 skal ved ombygning, tilbygning og renovering søges løftet i SAVE-systemet

Forslag til Kommuneplan 2013

Bevaringsværdige bygninger

Igennem de seneste årtier er der på baggrund af arbejdet med kommuneatlas og kulturmiljøatlas sket en omfattende kortlægning og kvalitativ vurdering af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Vurderingen foretages efter SAVE-systemet, som er en systematisk observationsmetode, hvor bygninger opført før år 1940 vurderes på baggrund af bygningens arkitektoniske kvaliteter, kulturhistoriske og kulturmiljømæssige værdier, samt originalitet. Bygningens samlede bevaringsværdi kategoriseres efter en skala fra 1 - 9, hvor 1 - 3 svarer til en høj bevaringsværdi, 4 - 6 svarer til en middel bevaringsværdi og 7 - 9 svarer til en lav bevaringsværdi.

De bevaringsværdige kvaliteter i ca. 4.500 bebyggelser opført før år 1940 i tidligere Ebeltoft Kommune er vurderet og registeret i Ebeltoft Kommuneatlas fra 1998. Bevaringsværdige bygninger i Rønde og i Hornslet er udpeget med lokalplanerne for midtbyerne, mens bevaringsværdige bygninger i landsbyerne er udpeget igennem bevarende lokalplaner.

Arbejdet med registrering og udpegning af bevaringsværdige bygninger fortsættes i den kommende planperiode.

Fredede bygninger

Enkeltbygninger f.eks. alle kirker kan være fredet. Disse er ikke styret igennem kommuneplanen. Der er i Syddjurs Kommune ca. 50 fredede bygninger. En fredet bygning må ikke ændres, ombygges eller fjernes uden særlig tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. Det er staten, der administrerer de fredede bygninger, mens kommunerne har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

I forbindelse med en fredning kan en bygnings nærmeste omgivelser medtages i fredningen, hvis de i sig selv indeholder strukturer eller overflader som udgør en væsentlig del af den samlede helhed, som ønskes sikret med fredningen. En lovændring, der trådte i kraft i 2010, har betydet, at selvstændige landskabsarkitektoniske værker kan fredes, og ikke altså kun enkelte bygningsværker.

På Kulturarvsstyrelsens hjemmeside kan man finde alle registrerede fredede og bevaringsværdige bygninger.

Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et Bygningsforbedringsudvalg til at varetage opgaver efter kapitel 4 i byfornyelsesloven. Et Bygningsforbedringsudvalg kan gives bemyndigelse til at bevilge kontant tilskud til ejer- og andelsboliger til istandsættelse af klimaskærm eller nedrivninger, når de er begrundet i bygningens fysiske tilstand og afhjælpning af kondemnable forhold, efter nærmere retningslinier for tildeling af støtte fastsat af kommunalbestyrelsen.

Formålet med bygningsforbedringsudvalg er, at give kommunerne et målrettet og ubureaukratisk redskab til bevaring af bebyggelse, uanset bygningens bevaringsværdi og uanset beliggenheden.

På kortet til højre ses bevaringsværdige og fredede bygninger. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede bygninger ikke vises. 

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 
 

Natur og land

Planstrategi - Natur, kulturarv og landskab

 Oversigt over bevaringsværdige bygninger i Syddjurs Kommune.pdf (75.3 KB)

 

 

Kulturstyrelsen

Kulturstyrelsen - Fredede og bevaringsværdige bygninger

Naturstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk