Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Landskab og kultur Bevaringsværdige kulturmiljøer

Landskab og kultur

> Fredninger og fortidsminder
> Bevaringsværdige kulturmiljøer
> Bevaringsværdige bygninger
> Kirkeindsigtsbeskyttelsesområder
> Landskabelige interesseområder
> Landskabskarakter
> Geologiske interesseområder
> Kystnærhedszonen

Bevaringsværdige kulturmiljøer

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Inden for de udpegede kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang beskyttes. Der må derfor normalt ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier

Stk. 2. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb i de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer, skal ske med størst mulig hensyntagen til de kulturhistoriske værdier

Forslag til Kommuneplan 2013

Bevaringsværdige kulturmiljøer kan enten bestå af kulturhistoriske enkelt-elementer eller sammenhængende helheder. Et bevaringsværdigt kulturmiljø er som oftest egnstypisk og repræsentativt for det pågældende område samtidig med, at det har en kompleksitet og tidsdybde, dvs. at det har en stor fortælleværdi og viser en udvikling over en længere årrække.

Som grundlag for udpegningen af de enkelte kulturmiljøer er der udarbejdet en redegørelse, der også fastlægger de nærmere retningslinier for administrationen i de pågældende områder. Se eksterne links i boksen til højre.

I kommunen er der udpeget 37 bevaringsværdige kulturmiljøer. Arbejdet med udpegning blev igangsat af det tidligere Århus Amt og blev varetaget igennem regionplanen. Med kommunens overtagelse af dette forvaltningsområde vil kulturmiljøinteresserne blive varetaget gennem kommuneplanen. Fremadrettet vil kommunen arbejde videre med det maritime kulturmiljø, samt kulturmiljøet i relation til nationalparken.

Udpegningerne har til formål at sikre en beskyttelse og hensyntagen til de kulturhistoriske elementer gennem planlægning og myndighedsbehandling. Beskrivelserne af de enkelte kulturmiljøer kan endvidere anvendes til at øge bevidstheden om de kulturhistoriske kvaliteter i de enkelte lokalområder, og evt. som "løftestang" for bevillinger til kulturhistorisk relaterede projekter. Udpegningen af et kulturmiljø som bevaringsværdigt kan i øvrigt i sig selv udgøre en tilskyndelse til lokalt at tage vare på den kulturhistoriske arv.

Information om og kendskab til den lokale kulturhistorie er et vigtigt redskab i beskyttelsen af de bevaringsværdige kulturmiljøer, hvorfor Syddjurs Kommune vil arbejde for en øget formidling af den kulturhistoriske arv bl.a. i forbindelse med Nationalpark Mols Bjerge.

Udover kulturmiljøer på landet findes der bevaringsværdige kulturmiljøer i byerne. Syddjurs Kommune vil fortsat udpege kulturmiljøer såvel i byerne som på landet. I forbindelse med Nationalpark Mols Bjerge er der udpeget nye byområder som bevaringsværdige kulturmiljøer.

Områder udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer og kulturmiljøer udpeget i forbindelse med nationalparken ses på kortet. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. 

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 
 

Natur og land

Nationalpark Mols Bjerge

Planstrategi - Natur, kulturarv og landskab

 

 

Kulturstyrelsen

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen - Kulturmiljø i det åbne land - love og regler

Naturstyrelsen - Kulturhistorie og planlægning

 

 

 

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk