Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Landskab og kultur Fredninger og fortidsminder

Landskab og kultur

> Fredninger og fortidsminder
> Bevaringsværdige kulturmiljøer
> Bevaringsværdige bygninger
> Kirkeindsigtsbeskyttelsesområder
> Landskabelige interesseområder
> Landskabskarakter
> Geologiske interesseområder
> Kystnærhedszonen

Fredninger og fortidsminder


Forslag til Kommuneplan 2013

Fredninger

Omfanget af landskabsfredninger i Syddjurs Kommune er stort. Før by- og landzoneloven trådte i kraft i 1970, blev tilstandsfredninger ofte anvendt til at forhindre yderligere udstykninger af sommerhusgrunde specielt i umiddelbar tilknytning til kystlinien. Fortidsminder var tidligere beskyttet at naturfredningsloven og nu igennem naturbeskyttelsesloven. Der findes store landskabsfredninger med betydelige natur- og kulturhistoriske kvaliteter ved Kalø, Stubbe Sø, Jernhatten og på Mols.

Fortidsminder

Fredede fortidsminder har som udgangspunkt en 100m beskyttelseszone, men der er flere undtagelser. Der findes desuden en stor mængde af ikke-fredede fortidsminder. Alle ses på Kulturstyrelsens hjemmeside. De er beskyttede af bestemmelserne i museumslovens § 29e.

Fortidsminderne er fredet, fordi vi ønsker at bevare de informationer om fortiden, som fortidsminderne gemmer på. Fremtidens arkæologer og andre videnskabsfolk vil være dygtigere og vil få mere viden ud af at undersøge fortidsminderne, endda med mindre og mindre ødelæggende metoder. Det er en af grundene til, at fortidsminderne skal bevares til eftertiden.

En anden grund til at bevare fortidsminderne er, at de indgår i landskabet og vore omgivelser som en erindring om tider før vores egen.

Beskyttede sten- og jorddiger

Beskyttede sten- og jorddiger er beskyttede mod tilstandsændringer jf. museumsloven.

Sten- og jorddiger er ældre tiders hegning og markering af skel og ejendom i landskabet. De er beskyttede, fordi de viser Danmarks administrative inddeling og landbrugets historie, om driften i marken, beskatnings- og ejerforhold. Digerne er også vigtige levesteder og spredningsveje for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab.

De fredede områder, fredede fortidsminder samt sten- og jorddiger ses på kortet til højre, men er ikke styret igennem kommuneplanen. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. 

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 
 

Redegørelse til kommuneplanen

Planstrategi - Natur, kulturarv og landskab

 

Kulturstyrelsen

Kulturstyrelsen - Fund og fortidsminder

Kulturstyrelsen - Vejledning til fund og fortidsminder

Naturstyrelsen - Fortidsmindebeskyt-telseslinien

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk