Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Landskab og kultur Geologiske interesseområder

Landskab og kultur

> Fredninger og fortidsminder
> Bevaringsværdige kulturmiljøer
> Bevaringsværdige bygninger
> Kirkeindsigtsbeskyttelsesområder
> Landskabelige interesseområder
> Landskabskarakter
> Geologiske interesseområder
> Kystnærhedszonen

Geologiske interesseområder

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Landskabsformer og blottede profiler m.v., som særligt tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, skal søges bevaret og beskyttet. Inden for de geologiske interesseområder skal hensynet til geologien tillægges særlig stor vægt

Stk. 2. Byggeri og anlægsarbejder, beplantninger m.v., som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås i de geologiske interesseområder

Stk. 3 Geologisk interessante kystprofiler og profiler, der afdækkes ved råstofgravning, bør søges friholdt

Forslag til Kommuneplan 2013

Formålet med udpegning af geologiske interesseområder er at sikre hensyntagen til de geologiske interesser ved planlægning af større bygge- og anlægsarbejder, skovrejsning og råstofindvinding m.v. Derved fastholdes mulighederne for at opleve, forske og undervise i de geologiske processer.

Områder af særlig geologisk interesse er udlagt, hvor større sammenhængende områder har terrænformer, der afspejler landskabets tilblivelsesproces samt mindre lokaliteter, hvor de aflejringer, som landet er opbygget af, ses synlig i terrænet. Disse såkaldte blotninger giver mange oplysninger om de tidligere geologiske processer og har stor betydning for forskning og undervisning inden for de geologiske fag.

Forståelsen af landskabets opbygning har samfundsmæssig betydning i forhold til grundvandsbeskyttelse og råstofindvinding, men de geologiske interesseområder har også stor almen interesse, fordi de ofte har landskabsformer og naturindhold med stor rekreativ værdi.

I kommunen er der udpeget 18 geologiske interesseområder, hvilket afspejler områdets helt unikke geologiske forhold. Områderne fremgår af kortet til højre og kommunen er geologisk set enestående, da den indeholder et fuldt sammenhængende landskab med en komplet glacial landskabsserie bestående af tungebække, randmoræne og smeltevandsslette.

Områder af geologisk interesse ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 

 


 

 
 

Natur og land

Planstrategi - Natur, kulturarv og landskab

 

 

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen - Geologi i landskabet

Naturstyrelsen - Værdifulde geologiske områder i Region Midtjylland

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk