Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Landskab og kultur Kirkeindsigtsbeskyttelsesområder

Landskab og kultur

> Fredninger og fortidsminder
> Bevaringsværdige kulturmiljøer
> Bevaringsværdige bygninger
> Kirkeindsigtsbeskyttelsesområder
> Landskabelige interesseområder
> Landskabskarakter
> Geologiske interesseområder
> Kystnærhedszonen

Kirkeindsigtsbeskyttelsesområder

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne land tillægges særlig stor vægt. Byggeri, anlæg og andre indgreb skal placeres og udformes på en måde, der ikke slører eller forringer oplevelsen af kirken og dens umiddelbare omgivelser

Forslag til Kommuneplan 2013

Kirkeindsigtsbeskyttelsesområder

Kirkerne er byernes og landsbyens vigtigste kulturhistoriske monumenter og oftest markante kendingsmærker i landskabet. I kommunen er der udlagt 23 kirkeindsigtsområder omkring by- og landsbykirker. Udpegningen af kirkeindsigtsområder har til formål at sikre, at den status som landsbykirker og kirker i det åbne land har ikke sløres eller forringes af byggeri eller etablering af tekniske anlæg m.v.

Kirkebyggelinie og Provst Exner fredninger

Udover kirkeindsigtsbeskyttelsesområderne sikres kirkernes udsyn også igennem lov om naturbeskyttelse og Provst Exner fredninger. Lov om naturbeskyttelse nedsætter en byggelinie i en afstand af 300m fra kirker, som hindrer bebyggelse over 8,5m, med mindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Provst Exner fredninger er fredninger af omgivelserne til bestemte kirker. Fredningen er en del af de fredede områder i kommuneplanens afsnit om fredninger og fortidsminder. 

Områder udpeget som kirkeindsigtsbeskyttelsesområder og kirkebyggelinien ses på det kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. 

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 
 

Natur og land

Planstrategi - Natur, kulturarv og landskab

Redegørelse til kommuneplanen

 

 

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen - Kirkebyggelinien 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk