Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Landskab og kultur Kystnærhedszonen

Landskab og kultur

> Fredninger og fortidsminder
> Bevaringsværdige kulturmiljøer
> Bevaringsværdige bygninger
> Kirkeindsigtsbeskyttelsesområder
> Landskabelige interesseområder
> Landskabskarakter
> Geologiske interesseområder
> Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Der må ikke udføres byggeri eller anlægsarbejde, som kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi

Stk. 2. Der kan i princippet kun inddrages nye arealer til byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering

Stk. 3. Planlægningen skal sikre offentlighedens adgang til kysten

Stk. 4. Der kan kun i særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. Undtaget er trafikhavneanlæg og anden overordnet infrastrukturanlæg

Forslag til Kommuneplan 2013

Kystnærhedszonen er afgrænset i et bilag til planloven og omfatter arealer, der er beliggende fra kysten til 3 km ind i landet. Syddjurs kommune har en kyststrækning på 145 km og har 243 km2  inden for kystnærhedszonen hvilket svarer til 35% af kommunens samlede areal. 

Formålet med kystnærhedszonen er at beskytte den særlige natur og de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til kysterne ved generelt at begrænse byggeriet i kystzonen. 

Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse, men de funktioner, der er afhængige af kystnærhed, skal dog stadig kunne indpasses. 

Det betyder, at der ikke kan udlægges nye sommerhusområder inden for zonen, at inddragelse af nye arealer til byzone sker under særlig iagttagelse af den visuelle påvirkning af kystlandskabet samt at udlæg af ferie og fritidsanlæg skal foretages på baggrund af kommunens samlede turistpolitiske overvejelser. 

Ifølge planlovens § 11 stk. 7 skal der redegøres for den forventede fremtidige udvikling inden for kystnærhedszonen.  Se link i internt link. 

Strandbeskyttelseslinie

Strandbeskyttelseslinjen er en 300 m beskyttelseszone fra strandkanten og ind i landet. Denne er fastlagt igennem lov om naturbeskyttelse. Formålet med beskyttelseszonen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Det har ingen betydning om området er i byzone, landzone eller sommerhusområde.

Beskyttelseszonens omfang blev fastlagt af Strandkommissionen og miljøministeren efter høring hos lodsejere, kommuner og amt. Beskyttelseszonen er noteret i tingbogen på de ejendomme, som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen.

Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinien ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 
 

Sommerhusområder

Det blå bånd - Kalø Bugt området

Redegørelse - Kystnærhedszonen

 

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen - Kystnærhedszonen

Naturstyrelsen - Strandbeskyttelseslinien

Planlovens kapitel 2a - Planlægning i kystområderne

 Ansøgning Kalø bugt.pdf (33 MB)

 Strukturplan Kalø bugt.pdf (4.8 MB)

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk