Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Landskab og kultur

Landskab og kultur

> Fredninger og fortidsminder
> Bevaringsværdige kulturmiljøer
> Bevaringsværdige bygninger
> Kirkeindsigtsbeskyttelsesområder
> Landskabelige interesseområder
> Landskabskarakter
> Geologiske interesseområder
> Kystnærhedszonen

Byrådets målsætninger

  • Byrådet ønsker, at kulturarv, kulturværdier og landskabsværdier skal spille en central strategisk rolle i arbejdet med at skabe en attraktiv bosætningskommune med en stærk identitet
  • Byrådet ønsker, at kommunens kulturarv og landskab anvendes til at skabe en aktiv og strategisk udvikling i form af f.eks. bosætningsstrategi, sundhedsfremme, bæredygtig turisme og oplevelsesøkonomi samt et nyskabende erhvervsliv
  • Byrådet vil synliggøre og formidle den faste kulturarv i byerne og i det åbne land blandt andet igennem pjecer, natur- og kulturture samt fysisk planlægning
  • Byrådet vil sikre offentlighedens adgang til at færdes i områder, der rummer særlige landskabelige kvaliteter
  • Byrådet ønsker, at kultur- og landskabsmiljøer, herunder vores købstad og maritime kulturarv, indgår som centrale elementer i nationalparken blandt andet igennem sikring af formidlingscentre
  • Byrådet vil fortsætte arbejdet med, at udpege bevaringsværdige bygninger, repræsentative og egnstypiske kulturmiljøer, landskabstyper og – karakterer, for at kunne beskytte disse, og for at tilstanden af disse kan forbedres gennem fysisk planlægning, administration, plejeforanstaltninger, information, formidling og kanalisering af støttemidler
  • Byrådet vil arbejde for at oprette et bygningsforbedringsudvalg

Forslag til Kommuneplan 2013

Syddjurs Kommune er en kulturgeografisk perle og fremstår som et åbent landbrugslandskab, der falder fra de høje bakkelandskaber ud i de omgivende vige, bugter og sunde. Kommunens storslåede landskab er præget af menneskers virke gennem årtusinder. Overalt, hvor man færdes, møder man levn fra fortiden.

Kirkerne og herregårdene står sammen med de meget markante bronzealderhøje som de tydeligste tegn på agerlandskabets udvikling. Gårdenes og landsbyernes placering vidner om udviklingen siden den tidlige middelalder. Mange landsbygårde har en lang historie gemt under det nu mere moderne tilpassede ydre.

Der er fundet mange spor af bosætning fra den tidligste stenalders bopladser langs kysten og fra skiftende forhistoriske og historiske kvæg- og agerbrugsperioder frem til i dag.

Kirkerne og herregårdene er kulturhistorisk særligt interessante på grund af deres lange historie og deres velbevarede bygningsmasse. Endvidere er der i kommunen flere unikke spor fra fritidskulturens opståen omkring forrige århundredeskifte.

Ebeltoft er en mere end 700 år gammel søkøbstad med en betydelig koncentration af gamle bevaringsværdige bygninger. Især i sejlskibenes storhedstid i 15-1600 tallet havde byen ry som en betydelig havneby, hvorfra korn og træ fra kronens skove i Kalø Len blev udskibet. Et forhold der især hang sammen med byens geografiske placering midt i landet tæt på de vigtigste sejlruter. Ebeltoft Vig var i sejlskibenes storhedstid tillige en velegnet nødhavn, som holdt sig isfri længere end de fleste andre havne.

Med til billedet af bredden i områdets maritime kulturarv, der har rødder tilbage til vikingetiden, hører tillige de mange små velbevarede anløbsbroer med deres pakhuse, sporanlæg m.m. rundt om langs Syddjurslands bugter og vige.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

Kom med bemærkninger her

Natur og land

Kulturtilbud

Turisme

Planstrategi - Natur, Kulturarv og Landskab

Rammer for lokalplanlægning

Digitale kort - kommuneplan

 

Kulturstyrelsen

Naturstyrelsen

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk