Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Landskab og kultur Landskabelige interesseområder

Landskab og kultur

> Fredninger og fortidsminder
> Bevaringsværdige kulturmiljøer
> Bevaringsværdige bygninger
> Kirkeindsigtsbeskyttelsesområder
> Landskabelige interesseområder
> Landskabskarakter
> Geologiske interesseområder
> Kystnærhedszonen

Landskabelige interesseområder

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet, skal så vidt muligt undgås. Inden for de udpegede landskabelige interesseområder skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt

Stk. 2. I landskabelige interesseområder skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. Ikke-landbrugsmæssigt byggeri, større veje og større tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås

Forslag til Kommuneplan 2013

Udpegningen af de landskabelige interesseområder har til formål at sikre, at der tages landskabelige hensyn ved placering og udformning af byggeri og anlæg i det åbne land. Større byggerier og anlæg med undtagelse af landbrug, byvækstområder, veje, højspændingsledninger, vindmøller og skovrejsningsområder må kun i særlige tilfælde placeres inden for de landskabelige interesseområder, og hvis dette er tilfældet, skal der tages særlig hensyn til placering og udformning i forhold til særlige landskabelige hensyn.

De landskabelige interesseområder udlægges, hvor der er særprægede eller sjældne landskaber og herunder kystlandskaber, der visuelt har en sammenhæng med havet. Endvidere kan et særligt samspil mellem landskab og et bevaringsværdigt kulturmiljø også føre til udlæg af et landskabeligt interesseområde. Da sådanne landskabsforhold i udstrakt grad er kendetegnende for Syddjurs Kommune, er næsten halvdelen af kommunen udlagt som landskabeligt interesseområde.

Syddjurs Kommune arbejder løbende med landskabet blandet andet i forhold til landskabskaraktermetoden og en udpegning af kulturlandskaber.

Områder udpeget som landskabelige interesseområder ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 
 

Natur og land

Skovrejsningsområder

Områder, hvor skovtilplantning er uønsket

Planstrategi - Natur, kulturarv og landskab

 

 

Syddjurs Landskabskarakterplan 2006 (Landskabskrakterplanen er ved at blive revideret)

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen - landskabsinteresser

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk