Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Miljøvurdering Miljøvurdering

Miljøvurdering

Forslag til Kommuneplan 2013 

I afsnittet om Miljøvurderinger (MV & VVM) beskrives de to typer af miljøvurderinger, der findes i dag. Miljøvurdering af planer og programmer (MV) og Vurdering af virkningerne på miljøet på projekter og anlæg (VVM), se intern linkboks til højre. Her findes ligeledes de eksisterende VVM-redegørelser.

Dette afsnit er et ikke-teknisk resume af miljøvurderingen af Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2013, mens hele miljøvurderingen fremgår af boksen til højre under interne link.

Ikke-teknisk resume

Denne miljøvurderingsrapport indeholder miljøvurderingen af Kommuneplan 2013 for Syddjurs Kommune. Der er miljøvurderet på nye mål og retningslinjer inden for følgende områder: Bosætning, Klima og Energi, Landbrugsplanlægning, Vand, Erhverv, Trafikplanlægning og Tekniske anlæg. Miljøvurderingen af mål og retningslinjer gav ikke anledning til væsentlige forslag til afbødende foranstaltninger, dog undtaget området ved Ebdrup udlagt til muligt vindmølleområde.

Ligeledes er miljøvurderet på knapt 30 nye rammeområder udlagt i Kommuneplan 2013. Miljøvurderingen gav anledning til flere anbefalinger for de enkelte områder og stiller mange forslag til afbødende foranstaltninger, som kan læses i kapitel 3. De helt store udfordringer er udlæg af rammeområder i Nitratfølsomme områder (NFI) og til dels også områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), tekniske anlæg i lavbundsområder/potentielle vådområder, klimatilpasninger ift. skybrud og landskabsinteresser, men også andre arealkonflikter skaber behov for afbødende foranstaltninger.

Yderligere er der vurderet ift. de særligt beskyttede arter (bilag IV-arter) og ift. internationale beskyttelsesområder (Natura 2000-områder), og der er opstillet et forslag til overvågningsprogram.

Miljøvurderingens konklusioner

Miljøvurderingen af mål og retningslinjer gav ikke anledning væsentlige forslag til afbødende foranstaltninger. Undtaget er dog det nye, mulige vindmølleområdet ved Ebdrup.

Der er store planlægningsmæssige udfordringer ved Ebdrup pga. udpegningen af lavbundsareal, potentielt vådområde og disponeringen til klimatilpasningsløsninger. Byggeri er ikke tilladt i lavbundsområder. Udpegningen er således i modstrid med retningslinjer i Kommuneplan 13, øvrige arealudpegninger, Vandplanerne og De Statslige Interesser i Kommuneplanlægningen.

For udpegningen af de særlige værdifulde landbrugsområder anbefales det fremadrettet, at indsnævre udpegningen, så arealudpegningen prioriteres endnu skarpere ift. jordbundsforhold og recipienternes robusthed.

For udpegningen af de store husdyrbrug anbefales det fremadrettet, at indsnævre udpegningen så arealudpegningen prioriteres endnu skarpere ift. landskabshensyn, miljøparametre, nabohensyn og infrastruktur.

Konklusionen på rammeområderne kan inddeles i fire kategorier: Områder med særlige planmæssige udfordringer (rød), områder der kan anbefales, hvis en nærmere redegørelse eller vidensgrundlag eller dispensation viser det muligt (orange), områder med mindre bemærkninger (gule) og områder uden bemærkninger (grøn).

Af de områder, der har særlige planlægningsmæssige udfordringer er:

 • 2.1.E7 (Hornslet) pga. mange arealkonflikter.
 • 5.1.B20 (Ryomgård, Nord) pga. NFI-område (Nitratfølsomt indvindingsopland).
 • 10.1.B7 (Thorsager) pga. NFI-område.
 • 11.1.B5 (Feldballe) pga. NFI-område.

Af de områder, hvor der skal udarbejdes en nærmere redegørelse eller indhentes viden eller dispensationer, før området endeligt anbefales er:

 • 2.2.B5 (Rodskov) pga. OSD (Områder med særlige drikkevandsinteresser), lavbund,skovbyggelinje m.v.
 • 2.2.BE4 (Rodskov) pga. OSD og skovbyggelinje.
 • 2.3.B2 (Eskerod) pga. lavbund, overfladevand, skovbyggelinje.
 • 2.3.B3 (Eskerod) pga. lavbund, overfladevand, skovbyggelinje.
 • 2.15.T3 (Hornslet) pga. OSD, skovbyggelinje m.v.
 • 3.1.E5 (Følle) pga. OSD og lavbund.
 • 3.2.B10 (Ugelbølle) pga. OSD og landskab.
 • 5.1.E5 (Ryomgård) pga. støj, lavbund, overfladevand m.v.
 • 6.15.T2 (Kolind) pga. OSD og NFI (anvendelse vurderes dog reelt ikke i strid med NFI).
 • 9.1.BE1 (Mørke) pga. NFI (dog fuldt udbygget allerede).
 • 11.1.E1 (Feldballe) pga. OSD, skovbyggelinje og håndtering af overfladevand.

Herudover kræver 2.2.BE3 (Rodskov), 5.2.B6 (Pindstrup) og 10.1.BE3 (Thorsager) ligeledes dispensation fra skovbyggelinjen.

Konklusionen på den foreløbige konsekvensvurdering efter habitatdirektivet er, at der med Kommuneplan 2013 ikke sker væsentlige, negative effekter på arter eller naturtyper, som er en del af udpegningsgrundlagene for habitatområderne.


 

 

 Miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.9 MB)

Miljøvurderinger (MV & VVM)

 

 

Naturstyrelsen - Miljøvurdering af planer og programmer

Retsinformation - Lov om miljøvurdering

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk