Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Natur og land Beskyttede og sårbare arter

Natur og land

> Naturområder og mulige naturområder
> Naturkvalitet
> Spredningskorridorer og spærringer
> Beskyttede og sårbare arter
> Internationale naturbeskyttelsesområder
> Nationalpark Mols Bjerge
> Naturens rekreative værdier
> Skovrejsningsområder
> Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
> Særlig værdifulde landbrugsområder
> Nye store husdyrbrug
> Råstofindvinding
> Lavbundsarealer

Beskyttede og sårbare arter


Forslag til Kommuneplan 2013

EF-habitatdirektivets artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af forskellige arter nævnt på direktivets bilag 4. Der er for eksempel forbud mod at beskadige eller ødelægge arternes yngle- eller rasteområder.

Myndighederne er ved planlægning eller godkendelse af aktiviteter forpligtet til at varetage hensynet til bilag 4 dyrearterne. Der skal tages højde for de nævnte beskyttelseskrav ved kommunernes og andre myndigheders planlægning, administration og naturforvaltning. Der kan således ikke gives tilladelse til en ansøgt aktivitet, hvis den vil forringe vilkårene for en bilag 4-art.

Der er kendskab til syv bilag 4-arter med forekomst i Syddjurs Kommune: Markfirben, odder, stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse og mygblomst. Desuden er alle arter af flagermus opført på bilag 4. Flere af disse findes også i Syddjurs Kommune.

Det er dog ikke alle arter, der har betydning i praksis. Flere af arterne er ikke følsomme overfor aktiviteter, der berøres af kommuneplanen, og andre er sikret med de generelle begrænsninger i naturbeskyttelseslovens § 3.

Syddjurs kommune indsamler løbende oplysninger om truede arter for at skabe et bedre grundlag for en god administration og naturforvaltning.

beskyttede og sårbare arter ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 
 

 Forslag til naturkvalitetsplanen 2013 med miljøvurdering.pdf (9.2 MB)

Planstrategi
- Natur, kulturarv og landskab

 

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen - Beskyttede dyre arter (bilag IV-arter)

Syddjurs Kommunes side om Natur, miljø og klima

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk