Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Natur og land Internationale naturbeskyttelsesområder

Natur og land

> Naturområder og mulige naturområder
> Naturkvalitet
> Spredningskorridorer og spærringer
> Beskyttede og sårbare arter
> Internationale naturbeskyttelsesområder
> Nationalpark Mols Bjerge
> Naturens rekreative værdier
> Skovrejsningsområder
> Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
> Særlig værdifulde landbrugsområder
> Nye store husdyrbrug
> Råstofindvinding
> Lavbundsarealer

Internationale naturbeskyttelsesområder

Retningslinier og generelle rammer

De internationale naturbeskyttelsesområder i Syddjurs Kommune fremgår af kortet til højre.

Stk. 1. Indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder, må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder, planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg o.l., eller udlægges nye områder til råstofindvinding.

Stk. 2. I øvrigt må der ikke planlægges for eller administreres således, at der åbnes mulighed for byggeri, anlæg eller aktiviteter i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, hvis denne påvirkning kan indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for de arter, områderne er udpeget for, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for samme.

Stk. 3. Der kan planlægges for forbedringer af naturforholdene i områderne.

Forslag til Kommuneplan 2013

Internationale naturbeskyttelsesområder

EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder betegnes under ét som internationale naturbeskyttelsesområder. Områderne indgår i Natura 2000, som er navnet på et netværk af naturområder i hele Europa. Områderne fremgår af kortet til højre.

I Syddjurs Kommune er der udpeget seks EF-habitatområder. Hvert område har en liste over naturtyper og arter, som udgør udpegningsgrundla­get. Kommunen og andre myndigheder skal ved administrationen af love og regler sikre, at der ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af disse naturtyper og arter.

Habitatområderne er udpeget for at beskytte en lang række naturtyper og dyre- og plantearter, som regnes for truede i EU. Det drejer sig typisk om store, sammenhængende arealer med stor artsrigdom. Udpegningen er begrundet i EF-habitatdirektivet. 

Beskyttelsesområderne ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Konsekvensvurderinger

Aktiviteter eller planforslag, som kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konsekvensvurderes. Dette gælder for projekter både inden for og uden for de udpegede områder. Hvis det ikke kan afvises, at der kan være en skadelig effekt af projektet, enten alene eller i kombination med andre projekter, må kommunen ikke give tilladelse eller godkendelse.

Handleplaner

Naturstyrelsen har i 2012 udarbejdet Natura 2000-planer for de internationale naturbeskyttelsesområder, herunder udarbejdet et indsatsprogram, som giver retningslinjer for kommunernes efterfølgende planlægning og gennemførelse af planerne.

Syddjurs Kommune har herefter i henhold til miljømålsloven udarbejdet Natura2000-handleplaner, som skal sikre naturværdierne i de udpegede områder. Planerne fremgår af boksen til højre under eksterne links. Gennemførelsen af planerne kan ske mod eventuel erstatning til de berørte lodsejere. I første planperiode, der løber til 2015, forudsættes planerne dog gennemført frivilligt, ligesom der er særskilte støtteordninger til plejen.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 
 

 Forslag til naturkvalitetsplanen 2013 med miljøvurdering.pdf (9.2 MB)

 Baggrundsnotat til NKP 2013 med prioriterede arter.pdf (3 MB)

Planstrategi
- Natur, kulturarv og landskab

 

Naturstyrelsen - Natura 2000

Naturstyrelsen - Kort over Danmarks Natura 2000 områder

Syddjurs Kommunes side om Natur, miljø og klima

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk