Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Natur og land Nationalpark Mols Bjerge

Natur og land

> Naturområder og mulige naturområder
> Naturkvalitet
> Spredningskorridorer og spærringer
> Beskyttede og sårbare arter
> Internationale naturbeskyttelsesområder
> Nationalpark Mols Bjerge
> Naturens rekreative værdier
> Skovrejsningsområder
> Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
> Særlig værdifulde landbrugsområder
> Nye store husdyrbrug
> Råstofindvinding
> Lavbundsarealer

Nationalpark Mols Bjerge


Forslag til Kommuneplan 2013

Nationalpark Mols Bjerge er udpeget som nationalpark, blandt andet på grund af områdets unikke landskabs-, natur- og kulturmæssige værdier. Nationalparken består af 18.000 hektar og omfatter selve Mols Bjerge, store skovområder samt overdrev, søer og kyst- og havområder. Ebeltoft by og de omkringliggende landsbyer og sommerhusområder er ligeledes indeholdt i nationalparken som vist på kortet. Nationalparken er inddelt i tre zoner:

  • Zone 1 (rød) omfatter de eksisterende Natura 2000-områder. Her skal kommunen overholde reglerne for Natura 2000, og der må ikke planlægges for luftledninger.
  • Zone 2 (blå) omfatter eksisterende fredninger og områder med særlige landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier og muligheder for at etablere sammenhængende naturområder. Her må ikke planlægges for høje anlæg.
  • Zone 3 (grøn) omfatter de øvrige arealer, hvor der ikke er nye regler for kommunens planlægning.

Formålet med udpegningen af Nationalpark Mols Bjerge er flersidet. Naturen i området skal styrkes, kulturhistorien skal synliggøres, og der skal være muligheder for mere friluftsliv. Derudover er undervisning, forskning og generel formidling væsentlige elementer. Endeligt er det vigtigt, at der er lokal opbakning og samarbejde omkring nationalparkens formål og udvikling. 

Nationalparkens zoner ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Der skal udpeges en Nationalparkbestyrelse med en formand og 7-14 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen bliver udpeget af Miljøministeren. Den skal som minimum repræsentere staten, de berørte kommuner, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, og mindst 1-3 repræsentanter fra skovbrugets og landbrugets organisationer. Bestyrelsen udpeges for fire år. Bestyrelsen kan gøre indsigelse over for Syddjurs Byråds planforslag, der har en væsentlig betydning for nationalparkens udvikling.

Der skal ligeledes nedsættes et Nationalparkråd, som rådgiver bestyrelsen, og som kan få opgaver fra bestyrelsen. Rådet består som hovedregel af personer, der har en lokal tilknytning til nationalparken eller som har en særlig fagkundskab om forhold i nationalparken. Den nuværende bestyrelse og yderligere information kan findes på nationalparkens hjemmeside. Se boksen til højre under eksterne links.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.

 


 
 

Planstrategi - Nationalpark Mols Bjerge

 

 

Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside

Nationalparkloven

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols bjerge

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk