Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Natur og land

Natur og land

> Naturområder og mulige naturområder
> Naturkvalitet
> Spredningskorridorer og spærringer
> Beskyttede og sårbare arter
> Internationale naturbeskyttelsesområder
> Nationalpark Mols Bjerge
> Naturens rekreative værdier
> Skovrejsningsområder
> Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
> Særlig værdifulde landbrugsområder
> Nye store husdyrbrug
> Råstofindvinding
> Lavbundsarealer

Byrådets målsætninger

  • Byrådet vil arbejde for, blandt andet igennem en planlægning for et sammenhængende stisystem, at sikre adgangen til naturen i Syddjurs Kommune
  • Byrådet vil arbejde for en øget formidling af de eksisterende muligheder for at benytte naturen, både til kommunens borgere og til turisterne. Derved styrkes mulighederne for et aktivt friluftsliv og for sundhed, hvorved trivsel og velfærd øges
  • Byrådet støtter udpegningen og arbejdet med Nationalpark Mols Bjerge og ønsker et samspil mellem naturen, kulturen, friluftslivet, miljøet, turismen og erhvervet
  • Byrådet ønsker at bevare vores helt unikke natur og kulturarv og gøre det til et endnu større aktiv for Syddjurs Kommune
  • Byrådet ønsker, at naturindholdet og naturkvaliteten styrkes ved at opretholde og om muligt øge det samlede areal af beskyttede naturtyper og småbiotoper
  • Byrådet ønsker, at påvirkningen af sårbare naturområder med næringsstoffer fra lokale kilder skal søges mindsket mest muligt
  • Byrådet vil arbejde for, at naturen styrkes ved at opretholde og skabe et sammenhængende net af spredningskorridorer for dyr uden spærringer i form af f.eks. veje
  • Byrådet vil sikre, at vigtige råstofressourcer bevares
  • Byrådet ønsker, at tidligere råstofområder genetableres som naturområde

Forslag til Kommuneplan 2013

En af Syddjurs Kommunes væsentligste værdier, og der skal værnes om værdierne i naturen. Derfor skal der være en balance mellem benyttelsen og beskyttelsen af naturen og landskabet.

Borgerne skal sikres adgang til naturen og oplevelsen af naturen og landskabet. På denne måde gives borgerne en forståelse for de værdier, der findes i naturen. Samtidig skal de mest sårbare områder friholdes for menneskets slid, forurening og udvidelse af bebyggede områder.

Beskyttelse af naturen

Syddjurs Kommune har en mangfoldig natur. Byrådet vil arbejde for at beskytte og styrke naturkvaliteten, herunder sikre natursammenhængen overalt i det åbne land. Indsatsen vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med naturkvalitetsplanen (se boksen til højre under eksterne links). I den kommende planperiode vil Syddjurs Kommune blandt andet øge fokus på truede arter og søge midler til at afhjælpe de vigtigste spærringer inden for de områder, som er udpeget som økologiske forbindelser. Hertil kommer en række mere generelle mål for planperioden, som fremgår af naturkvalitetsplanen. Virkemidlerne til at opfylde målene vil være administration af den lovgivning, som vedrører naturen og det åbne land, naturpleje, kanalisering af tilskud samt information til borgerne.

Fredsskov, §3 områder osv. er beskyttet igennem anden lovgivning. Se mere under afsnittet i redegørelsen Beskyttelse efter anden lovgivning og planer i intern linkboks.

Benyttelse af naturen

Som nævnt er det væsentligt, at borgerne har adgang til naturen. Derudover benyttes naturen til land- eller skovbrugsdyrkning samt råstofindvinding. 

Landbruget har en hel række af lovgivning, der skal arbejdes efter f.eks. ved ny opførelse af landbrugsbygninger og dyrkningsafstande til sårbar natur. 

Råstofindvinding er styret igennem Region Midtjyllands Råstofplan.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

Kom med bemærkninger her

 Forslag til naturkvalitetsplanen 2013 med miljøvurdering.pdf (9.2 MB)

 Baggrundsnotat til NKP2013 med prioriterede arter.pdf (3 MB)

Planstrategi
- Natur, kulturarv og landskab

Beskyttede områder efter anden lovgivning

Rammer for lokalplanlægning

Digitale kort - kommuneplan

 

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen - Naturbeskyttelse

Syddjurs Kommunes side om Natur, miljø og klima

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk