Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Natur og land Naturens rekreative værdier

Natur og land

> Naturområder og mulige naturområder
> Naturkvalitet
> Spredningskorridorer og spærringer
> Beskyttede og sårbare arter
> Internationale naturbeskyttelsesområder
> Nationalpark Mols Bjerge
> Naturens rekreative værdier
> Skovrejsningsområder
> Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
> Særlig værdifulde landbrugsområder
> Nye store husdyrbrug
> Råstofindvinding
> Lavbundsarealer

Naturens rekreative værdier

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Ved planlægning for nye aktiviteter bør mulighederne for etablering af nye regionale vandreruter ikke forringes.

Stk. 2. Lokale vandrestisystemer bør integreres med de regionale vandreruter.

Forslag til Kommuneplan 2013

Rekreative stier og ophold i naturen

Borgernes og turisternes adgang til naturens rekreative og sundhedsmæssige værdi skal sikres i Syddjurs Kommune. Blandt andet gennem etablering, vedligeholdelse og promovering af stier. Det være sig længere eller kortere vandreruter, cykelstier, stier til kulturelle eller geologiske attraktioner, stier for handicappede, til løb, mountainbike eller ridestier. 

I dette afsnit fokuseres der på stier i det åbne land, der ikke også er cykelstier. Cykelstier kan ses i kommuneplanens afsnit om cykelstier og ruter.

Rekreative stier og regionale vandreruter ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Stier kan inddeles efter anvendelsesmuligheder og efter ejerskab. Ejerskabsforholdet har stor indflydelse på de rettigheder og begrænsninger, der er for ophold på stierne og i naturen helt generelt.

I offentligt ejede områder, herunder langs kysten, er der som udgangspunkt åbent for færdsel hele året rundt, og til fods må man også bevæge sig udenfor stier og veje. I de privatejede områder er færdsel derimod begrænset til stier og veje samt uindhegnede og uopdyrkede arealer, og det skal foregå mellem kl 6.00 og solnedgang.

I Syddjurs Kommune findes der flere statsskove og statsligt ejede områder. Brochure med indtegnede stier på Helgenæs, Mols Bjerge og Kalø kan findes på naturstyrelsens hjemmeside (se link i boksen til højre under eksterne links).

Der findes også kommunalt ejede stier, både i skove, langs med eksisterende veje og mellem landsbyer. Desuden gamle kirkestier og stier i nationalparken. Byrådet vil i fremtiden sikre vedligeholdelse af de eksisterende stier og arbejde på at udvide det eksisterende stinet blandt andet ved at sikre forbindelserne imellem de statslige, kommunale og private stier. Der er flere relevante hjemmesider, som fremgår af boksen til højre under eksterne links.

De regionale vandreruter

Nordsøstien mellem Ebeltoft og Grenaa er en del af et større stisystem "the north sea trail", som er en stirute langs med Nordsøen i Danmark, Sverige, Norge, Skotland, England, Holland og Tyskland.

Gjerrildbanestien mellem Gjerrild og Ryomgård forbinder, sammen med en afmærket rute fra Ryomgård til Rønde, nordsiden af Djursland med sydsiden og derved også nordsøstien med Molsruten.

Molsruten er en 80 km vandrerute fra Århus til Grenaa og er del af et større stisystem fra Sverige til Italien.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

Cykelstier og -ruter

Planstrategi - Naturformidling

Lokal Agenda 21 - Naturture og -formidling

 

Syddjurs Kommunes side "Ud i naturen"

Syddjurs Kommunes side med cykel og vandreruter

Formidlingspartnerskabet

Naturcenter Syddjurs

Friluftskort

Spor i landskabet

Hjertestier

Naturstyrelsen - Naturoplevelser

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk