Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Natur og land Naturkvalitet

Natur og land

> Naturområder og mulige naturområder
> Naturkvalitet
> Spredningskorridorer og spærringer
> Beskyttede og sårbare arter
> Internationale naturbeskyttelsesområder
> Nationalpark Mols Bjerge
> Naturens rekreative værdier
> Skovrejsningsområder
> Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
> Særlig værdifulde landbrugsområder
> Nye store husdyrbrug
> Råstofindvinding
> Lavbundsarealer

Naturkvalitet

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Heder, overdrev, enge, strandenge, moser, vandhuller og søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 skal bevares. Naturindholdet skal øges gennem naturpleje og naturgenopretning. Byrådets kanalisering af relevante støttemidler sker i overensstemmelse med de målsætninger, som de enkelte arealer har.

Stk. 2. Tilstanden af naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, må ikke ændres. Byrådet vil dog i særlige tilfælde efter en konkret vurdering være indstillet på at tillade ændring af et naturområdes nuværende tilstand i overensstemmelse med følgende målsætninger: 

  • 1-2 – høj målsætning: Der godkendes kun indgreb, der bevarer eller forbedrer naturtypen. Byrådet vil prioritere nødvendig pleje højt enten ved selv at afholde udgifterne eller skaffe midler hertil.
  • 3 – generel målsætning: Normalt godkendes kun indgreb, der bevarer eller forbedrer naturtypen. Byrådet vil søge at skaffe midler til nødvendig pleje, men forpligter sig ikke til selv at afholde udgifterne.
  • 4-5 – lav målsætning: Indgreb kan i visse tilfælde godkendes, selvom det kan ændre naturtypen. Dyrkning, tilplantning med fremmede arter samt øget omlægning, afvanding og brug af gødningsstoffer og sprøjtemidler i forhold til hidtil, godkendes normalt ikke. Byrådet har ingen forpligtelser til indsats med mindre anden lovgivning gør sig gældende, men kan prioritere midler til at genoprette natur for eksempel gennem støtte til at oprense eller etablere vandhuller o.l.

Forslag til Kommuneplan 2013

Naturkvalitet

Dette afsnit er kun gældende for heder, overdrev, enge, strandenge, moser samt vandhuller og søer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

Naturområdernes målsætning anvendes blandt andet ved ansøgninger om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at ændre naturområdernes tilstand ved spildevandssager, VVM-sager og sager om udvidelse af husdyrbrug. Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til aktiviteter, der vil forhindre, at målsætningen opfyldes.

Målsætningen er ændret i forhold til kommuneplan 2009 og de foregående amtslige regionplaner, der opererede med målsætningerne A, B og C for hhv. høj, generel og lav målsætning. De nye målsætninger inddeles i stedet i tilstandsklasser 1-5, hvor 1 og 2 svarer til A, 3 svarer til B, og 4 og 5 svarer til den gamle C-målsætning. Principperne bag mål- og værdisætningen er uddybet i naturkvalitetsplanen som fremgår af boksen til højre under interne links.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.

 


 

 

 

 Forslag til naturkvalitetsplanen 2013 med miljøvurdering.pdf (9.2 MB)

 Baggrundsnotat til NKP 2013 med prioriterede arter.pdf (3 MB)

Planstrategi
- Natur, kulturarv og landskab

 

 

Naturstyrelsen

Beskyttede naturtyper - §3

Syddjurs Kommunes side om Natur, miljø og klima

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk