Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Natur og land Naturområder og mulige naturområder

Natur og land

> Naturområder og mulige naturområder
> Naturkvalitet
> Spredningskorridorer og spærringer
> Beskyttede og sårbare arter
> Internationale naturbeskyttelsesområder
> Nationalpark Mols Bjerge
> Naturens rekreative værdier
> Skovrejsningsområder
> Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
> Særlig værdifulde landbrugsområder
> Nye store husdyrbrug
> Råstofindvinding
> Lavbundsarealer

Naturområder og mulige naturområder

Retningslinier og generelle rammer

Naturområder og mulige naturområder inkl. prioritering fremgår af kortet.

Stk. 1. I naturområderne og de mulige naturområder skal levesteder for vilde dyr og planter bevares og om muligt forbedres, jf. afsnittet om naturkvalitet.

Stk. 2. Dyrkede arealer udpeget som mulige naturområder skal så vidt muligt udgå af intensiv drift, f.eks. ved at arealerne overgår til vedvarende græs.

Stk. 3. Inddragelse af arealer i naturområderne og i mulige naturområder til formål, der kan forringe naturindholdet, skal så vidt muligt undgås. Det samme gælder formål, som kan vanskeliggøre, at landbrugsjord udpeget som muligt naturområde på et senere tidspunkt udgår af omdrift.

Forslag til Kommuneplan 2013

Naturområder

Kommuneplanens beskyttede naturområder udgør heder, overdrev, enge, strandenge, moser samt vandhuller og søer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. I alt er der cirka 4000 § 3-områder i Syddjurs Kommune svarende til 9,3 % af kommunens areal, og de fremgår af kortet til højre.

Der gælder et generelt forbud mod at ændre tilstanden i de beskyttede områder. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra en ændring, typisk hvor et indgreb vil øge den biologiske mangfoldighed. Store økonomiske eller rekreative interesser er som regel ikke tilstrækkeligt til at opnå en dispensation, ligesom der med den nuværende nationale praksis ikke kan dispenseres til klimavenlige tiltag, hvis de har en negativ virkning på naturkvaliteten. §3-områder kan derfor ikke som udgangspunkt indtænkes i håndtering af overfladevand, spildevand, etablering af solcelleanlæg, jordvarmeanlæg o. lign.

§ 3-områderne er indledende blevet registreret af Århus Amt i 1994-95. Siden er der sket en opdatering af grundlaget på baggrund af ny viden opnået ved besigtigelse i udvalgte områder og ved behandling af sager. Siden 2007 har Syddjurs Kommune besigtiget cirka 1300 § 3-områder med henblik på tilsyn og opdateret kortlægning, værdisætning og målsætning af områderne.

Mulige naturområder

Mulige naturområder er som regel landbrugsarealer i omdrift, hvor der er gode muligheder for at genetablere uopdyrkede områder med høj naturværdi. Det kan for eksempel være vådområder eller vedvarende græsningsarealer med eng eller overdrev. De mulige naturområder og deres prioritering fremgår af kortet til højre.

Der er udpeget mulige naturområder i bl.a. Mols Bjerge og i områderne nord for Ebeltoft samt i dalstrøgene langs Rosenholm Å, Ryom Å, Korup Å, Skod Å og Hoed Å. Norddjurs og Syddjurs Kommuner er også i gang med en fælles kommunal analyse for den fremtidige anvendelse af Kolindsund systemet.

Det har højeste prioritet at genskabe natur i områder, hvor det kan være med til at styrke den biologiske mangfoldighed og bidrage til at forbedre spredningskorridorer for planter og dyr. Desuden prioriteres det højt at genskabe natur i områder, hvor ny natur kan få særlig stor positiv betydning for grundvand, søer og vandløb. Prioriteringen er nærmere beskrevet i Naturkvalitetsplanen, se link under interne links, i boksen til højre.

Det skal understreges, at det er lodsejerne, der bestemmer, hvordan arealer i omdrift skal benyttes inden for lovgivningens rammer. Udpegningen er ikke et krav til lodsejerne om at lade de nuværende omdriftsarealer ekstensivere eller udgå af driften. Hensigten er at benytte EU-støtteordninger mv., så der kan skabes flere naturområder i de udpegede områder. Desuden er det ønsket, at udpegningen kan inspirere lodsejerne i deres egen indsats for naturen.

Naturområder og mulige naturområder ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

 Forslag til naturkvalitetsplanen 2013 med miljøvurdering.pdf (9.2 MB)

 Baggrundsnotat til NKP 2013 med prioriterede arter.pdf (3 MB)

Planstrategi
- Natur, kulturarv og landskab

 

 

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen - Beskyttede naturtyper - §3

Syddjurs Kommunes side om Natur, miljø og klima

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk