Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Natur og land Nye store husdyrbrug

Natur og land

> Naturområder og mulige naturområder
> Naturkvalitet
> Spredningskorridorer og spærringer
> Beskyttede og sårbare arter
> Internationale naturbeskyttelsesområder
> Nationalpark Mols Bjerge
> Naturens rekreative værdier
> Skovrejsningsområder
> Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
> Særlig værdifulde landbrugsområder
> Nye store husdyrbrug
> Råstofindvinding
> Lavbundsarealer

Nye store husdyrbrug

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Ved ansøgning om placering af driftsbygninger og driftsanlæg til store husdyrbrug kan man imødese krav til projekttilpasninger, i forhold til de vurderingskriterier* der eventuelt eksisterer på arealet.

*Vurderingskriterier er de kriterier eller begrænsninger som administrationen skal tage stilling til ved en hver ny ansøgning, f.eks. landskabelige hensyn.

Forslag til Kommuneplan 2013

I kommuneplansammenhæng bliver store husdyrbrug betegnet som husdyrbrug med over 500 DE (dyreenheder). Det forventes, at der kommer flere store husdyrbrug i Danmark pga. nye muligheder for jordløse landbrug. I dag er der ca. 400 husdyrbrug med over 500 DE i hele Danmark. Byrådet i Syddjurs Kommune vil fokusere på mulighederne for alle landmænd, og derfor sker udpegningen som en form for totaludpegning. Det betyder, at alle arealer, hvor nyt byggeri til landbrug ikke på forhånd kan afvises, er udpeget til arealer til store husdyrbrug. 

Det forventes, at der vil være en del transport til og fra anlæggene, og at anlæggene derfor vil have fordel af at ligge tæt på det overordnede vejnet, bl.a. i forhold til at afsætte dyr til slagteri. Anlæg af denne størrelse vil medføre en stor visuel påvirkning af omgivelserne, og der vil være afstandskrav til naboer, der skal overholdes, primært pga. lugtgener. Det må forventes, at nærheden til et biogasanlæg eller eget biogasanlæg vil være en nødvendighed for at behandle den store mængde organisk materiale.

Hvad betyder udpegningen?

Udpegningen giver ikke anledning til ændring af en administrativ praksis. En placering af driftsbygninger vil stadig bero på en konkret vurdering af en konkret ansøgning fra bygherre. Der vil stadig indenfor udpegningen skulle tages hensyn til de restriktioner mm., der tidligere er blevet taget hensyn til, herunder bl.a. hensyn til landskabet, nærheden til naboer og natur, infrastrukturelle forhold osv.

Byrådet vil i den forbindelse opfordre landbrugserhvervet til at indgå i en tidlig og gensidig dialog med kommunen om strukturudvikling og planlægning for optimal lokalisering af nyt landbrugsbyggeri. Eksisterende landbrug kan udvikles under tilsvarende vilkår som på nuværende tidspunkt.

Udpegningen betyder ikke, at mindre husdyrbrug ikke kan placeres eller udvikles indenfor de udpegede arealer, men blot at udpegningen er sket med udgangspunkt i de store husdyrbrug. Driftsbygningernes indretning og størrelse kan være forskellige, men 10.000 – 35.000 m2 er et bud på, hvor stort et areal et driftsanlæg på over 500 DE har brug for.

Redegørelse

Som optakt til kommuneplanen blev der udarbejdet et temahæfte, som beskriver processen frem til udpegningen. Temahæftet giver en yderligere beskrivelse af arbejdet med udpegningen af områder til nye store husdyrbrug og indeholder blandt andet en oversigt over:

  • De positive elementer, såsom adgang til det overordende vejnet,
  • Restriktioner, hvor lovgivning og administrationspraksis med meget stor sikkerhed vil kunne sige, at det ikke er muligt at placere nye driftsbygninger indenfor eller i tæt tilknytning til disse restriktioner. Disse områder er udtaget af udpegningen af arealer til nye store husdyrbrug.
  • Vurderingskriterier, som har forskellige vægtninger og forskellige handlingsmuligheder. Områderne er ikke benyttet ved udpegningen, men er meget relevante ved den konkrete ansøgning og vurdering.

Det udarbejdede temahæfte fungerer som redegørelsen til dette emne og fremgår af boksen til højre under interne links.

Arealer udpeget til store husdyrbrug ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

 Temahæfte om Nye store husdyrbrug som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (1.7 MB)

Særlig værdifulde landbrugsområder

Biogasanlæg

 

 

Statsforvaltningen - Jordbrugsanalyser

Naturstyrelsen - Planlægning for landbruget

Planloven - Grøn vækst ændringer af planloven (§2 stk. 4)

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk