Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Natur og land Områder, hvor skovtilplantning er uønsket

Natur og land

> Naturområder og mulige naturområder
> Naturkvalitet
> Spredningskorridorer og spærringer
> Beskyttede og sårbare arter
> Internationale naturbeskyttelsesområder
> Nationalpark Mols Bjerge
> Naturens rekreative værdier
> Skovrejsningsområder
> Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
> Særlig værdifulde landbrugsområder
> Nye store husdyrbrug
> Råstofindvinding
> Lavbundsarealer

Områder, hvor skovtilpantning er uønsket

Retningslinier og generelle rammer

Områder, hvor skovtilplantning er uønsket, fremgår af kortet.

Stk. 1. Værdifulde landskaber, større naturområder og kulturhistoriske interesseområder samt generelt i et bælte langs fremtidige infrastrukturanlæg, herunder fremtidige vejanlæg udpeges normalt som områder, hvor skovtilplantning er uønsket.

Forslag til Kommuneplan 2013 

Skove har en bred vifte af anvendelsesmuligheder, både hvad angår den rekreative og kommercielle anvendelse. Skovrejsning kan således være med til at sikre grundvandsinteresserne, samtidig med der gives mulighed for bynære naturoplevelser. Men der er også arealer, hvor skov er uønsket på grund af landskabelige forhold.

Områder hvor skovtilplantning er uønsket ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Områder, hvor skovtilplantning er uønsket

For at beskytte udsigten over værdifulde landskaber og områder med særlige geologiske dannelser, for eksempel markante dalstrøg, bakkedrag og andre væsentlige landskabsdannelser, udpeges områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Derved beskyttes værdifulde naturtyper og kulturlandskaber mod at blive tilplantet med skov. Det gælder for eksempel enge og overdrev og områder omkring kirker og herregårde.

I områder, hvor skovtilplantning er uønsket, er det ikke tilladt at rejse skov. Det betyder, at der ikke kan opnås tilskud til skovtilplantning.

Etablering af energiskov og arealer med pyntegrønt og juletræer samt tilplantninger på mindre end 0,5 ha anses ikke for skovtilplantning. Disse aktiviteter kan derfor godt finde sted i områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Kulturer med juletræer og pyntegrønt må dog ikke udvikle sig til egentlig skov i de pågældende områder.

Bortset fra gentilplantning af fredskov skal ønsker om at plante skov i områder, hvor skovtilplantning er uønsket, forelægges Byrådet.
Byrådet kan, hvor særlige forhold taler for det, give dispensation til skovtilplantning. En dispensation forudsætter, at plantningen ikke strider imod de værdier, som Byrådet ønsker at beskytte inde for områderne.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

 Forslag til naturkvalitetsplanen 2013 med miljøvurdering.pdf (9.2 MB)

Skovrejsningsområder

Landskab og kultur

Landskabelige interesseområder

Geologiske intereresseområder

Planstrategi - Natur, kulturarv og landskab

 

 

Naturstyrelsen - Skov

Naturstyrelsen - Skovbyggelinie

Naturstyrelsen - Fredsskov

Skovloven

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk