Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Natur og land Råstofindvinding

Natur og land

> Naturområder og mulige naturområder
> Naturkvalitet
> Spredningskorridorer og spærringer
> Beskyttede og sårbare arter
> Internationale naturbeskyttelsesområder
> Nationalpark Mols Bjerge
> Naturens rekreative værdier
> Skovrejsningsområder
> Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
> Særlig værdifulde landbrugsområder
> Nye store husdyrbrug
> Råstofindvinding
> Lavbundsarealer

Råstofindvinding

Retningslinier og generelle rammer

Indvinding af råstoffer i Syddjurs Kommune tager afsæt i retningslinierne i Regionplanens Råstofplan, som fremgår af boksen til højre under eksterne links.

Råstofgraveområder og råstofinteresseområder fremgår af kortet.

Syddjurs Kommune har desuden selv defineret følgende retningslinier:

Stk. 1. Råstofindvinding skal tilrettelægges og udføres på en måde, som mindsker risikoen for forureningsudslip til omgivelserne.

Stk. 2. Råstofgrave skal efterbehandles efter endt gravning i overensstemmelse med en forudgående efterbehandlingsplan. Efterbehandling skal normalt ske med henblik på genoptagelse af tidligere drift.

Stk. 3. I områder med særlige drikkevandsinteresser tilstræbes det dog, at råstofgrave efterbehandles til natur, rekreative formål eller anden grundvandsbeskyttende anvendelse.

Forslag til Kommuneplan 2013

Råstoffer er de materialer i jorden, som kan benyttes til veje og anlægsarbejder, i byggeri, industri mv. Langt de fleste steder består de øverste lag af den danske undergrund af sand, grus, sten og ler samt blandinger af disse materialer.

Regionsrådet har ansvaret for kortlægning af råstoffer og planlægning for råstofindvinding. Byrådet har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvinding.

Råstofplanen 2012 fra Region Midtjylland udgør kommunens grundlag for afgørelser om råstofindvinding. Planlægning og administration af råstofindvinding sker i henhold til Råstofloven, men har også sammenhæng med en række andre love, der har bestemmelser, der vedrører råstofindvinding, og som derfor skal inddrages i sagsbehandlingen. Det er fortsat staten, der administrerer råstoffer på havbunden/søterritoriet.

Den regionale råstofplan er en sektorplan, som Syddjurs Kommune er forpligtet af i den kommunale planlægning. Råstofplanen 2012 indeholder målsætninger og retningslinier, som kommunen er underlagt. Råstofplanen 2012 blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Råstofplanen 2012 samt status for behandlingen i klagenævnet kan findes i boksen til højre under eksterne links.

Region Midtjylland sikrer gennem sin planlægning, at der reserveres arealer til råstofgraveområder og til råstofinteresseområder. Råstofgraveområder og interesseområderne skal som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding. Indenfor graveområderne kan man på visse vilkår forvente at få en tilladelse til indvinding, mens man inden for interesseområderne skal kortlægge områderne nærmere.

I Syddjurs Kommune er der et mindre råstofgraveområde ved Kastrup, et større areal ved Tirstrup og Tirstrup øst, samt et større område ved Glatved. Derudover findes der råstofinteresseområder syd for Skiffard, samt inde i området ved Glatved. 

På den udstrakte hedeslette mellem Rosmus og Tirstrup er der gennem mange år foretaget råstofgravning, der har ændret en stor del af det oprindelige landskab. Områdets åbne slettekarakter ønskes derfor på sigt genskabt ved en række tiltag, der bl.a. omfatter bortgravning af eksisterende skelvolde mellem ældre grusgrave, friholdelse af arealer for skovrejsning og/eller skovrejsning udelukkende med åben skov.

Råstofindvindingsområder ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Dette tema er nyt i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. Dette er en konsekvens af Regionens Råstofplan 2012.


 

 
 

Landskab og Kultur

Landskabelige interesseområder

 

Naturstyrelsen - Vandplanerne

Regionens råstofplan

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk