Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Natur og land Særlig værdifulde landbrugsområder

Natur og land

> Naturområder og mulige naturområder
> Naturkvalitet
> Spredningskorridorer og spærringer
> Beskyttede og sårbare arter
> Internationale naturbeskyttelsesområder
> Nationalpark Mols Bjerge
> Naturens rekreative værdier
> Skovrejsningsområder
> Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
> Særlig værdifulde landbrugsområder
> Nye store husdyrbrug
> Råstofindvinding
> Lavbundsarealer

Særlig værdifulde landbrugsområder

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Landbrugsområderne skal så vidt muligt forblive i jordbrugsdrift, dog under hensyntagen til områder der vil være specielt egnede til naturomdannelse. 

Stk. 2. Landbrugsarealer kan kun inddrages til ikke-jordbrugsmæssige formål, hvis arealerne har begrænset betydning for jordbruget, eller hvis en samlet vurdering viser, at en given anvendelse mest hensigtsmæssigt kan placeres i et landbrugsområde.

Stk. 3. Ved udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af arealer og bygninger skal der tages særligt hensyn til de jordbrugsmæssige interesser.

Stk. 4. Mængden af levende hegn og småbiotoper af værdi for det vilde dyre- og planteliv bør opretholdes og nye etableres, hvor det kan ske uden væsentlig gene for landbrugsdriften.

Stk. 5. Planlægning af konkrete tiltag, herunder lokalplaner i det åbne land, skal ske på baggrund af den nyeste jordbundsanalyse.

Forslag til Kommuneplan 2013

Det danske landbrugserhverv favner bredt og dækker alt fra intensive husdyr- eller agerproduktioner til hobbylandmanden, skovbrug, gartnerier, frugtplantager, pelsdyrsfarme osv. Dette kombineret med, at der produceres en bred vifte af produkter, som stiller forskellige krav til jordstruktur mv. betyder, at alt agerjord er værdifuld.

Forudsætningen for et bæredygtigt jordbrug er at sikre størst mulig investeringssikkerhed og fortsatte udviklingsmuligheder for jordbrugserhvervet i kombination med samfundets øvrige interesser. Byrådet vil sikre de særligt værdifulde landbrugsområder ved at udpege dem i kommuneplanen. Udpegningen har form af en totaludpegning, hvor alt der ikke er reserveret til andre formål f.eks. byvækstområder, udlæg til nye veje eller §3-områder, vil være særligt værdifulde landbrugsområder. Arealer, hvor der ikke er landbrugspligt, er ligeledes fratrukket. Dette svarer til den tidligere udpegning af jordbrugsområder i Syddjurs Kommuneplan 2009.

Særlig værdifulde landbrugsområder ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. 

Syddjurs Kommune varetager disse og ofte modsatrettede interesser ved, at der ved etablering og udvidelse af husdyrbrug på over 75 DE (dyreenheder) udarbejdes en miljøgodkendelse af husdyrbruget. I miljøgodkendelsen stiller kommunen vilkår, der sikrer, at husdyrbruget, under anvendelse af den bedst tilgængelige miljøteknologi i forhold til investeringsniveauet, kan drives på stedet uden at medføre væsentlige negative virkninger på omkringboende, miljø, natur og landskab. I tilfælde, hvor landbrugsjord overgår til ikke-jordbrugsmæssige formål, vil Syddjurs Kommune lægge vægt på, at:

  1. De bedst egnede landbrugsjorder og større samlede jordbrugsområder skal bevares
  2. Der ikke forbruges mere landbrugsjord end nødvendigt
  3. Der i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendomme og deres beliggenhed, til arealbehov til udspredning af husdyrgødning og til foretagne investeringer
  4. Der sikres passende afstand mellem ny boligbebyggelse mv. og eksisterende landbrug, så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.

Jordbrugsanalysen

Jordbrugsanalysen viser, at landbrugsarealerne i Syddjurs Kommune anvendes meget differentieret, fra intensive landbrug til mindre deltids -og hobbybrug. Kommunens naturmæssige kvaliteter er da også ideelle til såvel mindre kvæg-, heste- og fårehold, som til de mange deltids- og hobbybrug. Syddjurs Kommunes lokale jordbrugsanalyse findes på Syddjurs Kommunens hjemmeside (se links i boksen til højre under eksterne links). Statens overordnede kort fremgår ligeledes af boksen til højre under eksterne links - jordbrugsanalyser.dk.

De forskellige interesser indenfor jordbrug udmøntes bl.a. i varierende investeringsbehov, samt varierende påvirkning på omkringboende og på miljø, natur og landskab.

Hovedpunkter i Syddjurs Kommunes jordbrugsanalyse:

  • De største bedrifter ligger ved Lime og Hornslet. Ebeltoft og Helgenæs er belagt med små brug under 75 DE. Der ses størst andel af bedrifter med høj udbringning i bæltet nordvest for Hornslet.
  • På Helgenæs ses primært ekstensiv husdyrproduktion, og de små brug i de sydlige områder udgøres primært af kvægbesætninger. De tættest husdyrbesatte områder ved Lime og Balle udgøres overvejende af svinebrugere.
  • Der er størst behov for udbringningsarealer ved Lime, Nimtofte og Balle.
  • Udviklingen i antallet af dyreenheder (DE) viser en tendens til, at produktionen flytter nordpå i kommunen.
  • Der er en stor andel planteavlere i de sydlige dele af kommunen.
  • Kunstgødning er den dominerende gødningsform i størstedelen af kommunen, undtagen ved Lime, Nimtofte og Balle, hvor over 40% af kvælstofnormen dækkes af husdyrgødning.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

 Temahæfte om Landbrugsområder som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (2.2 MB)

Nye store husdyrbrug

Biogasanlæg

 

 

 

Statsforvaltningen - Jordbrugsanalyser

Naturstyrelsen - Planlægning for landbruget

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk