Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Natur og land Skovrejsningsområder

Natur og land

> Naturområder og mulige naturområder
> Naturkvalitet
> Spredningskorridorer og spærringer
> Beskyttede og sårbare arter
> Internationale naturbeskyttelsesområder
> Nationalpark Mols Bjerge
> Naturens rekreative værdier
> Skovrejsningsområder
> Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
> Særlig værdifulde landbrugsområder
> Nye store husdyrbrug
> Råstofindvinding
> Lavbundsarealer

Skovrejsningsområder

Retningslinier og generelle rammer

Skovrejsningsområderne fremgår af kortet til højre.

Stk. 1. Skovrejsningsområder skal normalt udpeges, hvor grundvandsressourcen skal beskyttes, hvor bynære friluftsinteresser kan styrkes, eller hvor skov kan fremme den biologiske mangfoldighed og natursammenhængen i landskabet.

Forslag til Kommuneplan 2013

Skove har en bred vifte af anvendelsesmuligheder, både hvad angår den rekreative og kommercielle anvendelse. Skovrejsning kan således være med til at sikre grundvandsinteresserne samtidig med, at der gives mulighed for bynære naturoplevelser. Fredsskov er eksisterende skov, som er fredet for rydning, mens skovbyggelinien giver restriktioner for arealerne op til skov. Der er også arealer, hvor skov er uønsket på grund af landskabelige forhold (se afsnittet om områder, hvor skovtilplantning er uønsket).

Skovrejsningsområder

Skovrejsningsområderne danner grundlag for den statslige skovrejsning og for offentlig støtte til privat skovrejsning. Det er statens ønske at fordoble skovarealet i Danmark over en periode på 80-100 år, så ca. 20-25 % af arealet bliver skovdækket. Årsagen er, at andelen af skov i Danmark har været i tilbagegang i en lang periode.

Skovrejsningsområderne er primært udpeget efter tre hovedhensyn, nemlig for at medvirke til at beskytte grundvandet, for at fremme de bynære friluftsinteresser, samt for at fremme den biologiske mangfoldighed og natursammenhængen i landskabet.

Skovrejsningsområder må ikke konflikte med områder udpeget til vejreservationer eller nye byudviklingsområder.

Områder udpeget som skovrejsningsområder ses på kortet. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Skovrejsningsordningen

Skovloven giver staten mulighed for at yde tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord. Med skovrejsning menes etablering af sluttet skov af højstammede træer. Det er frivilligt at rejse skov og benytte sig af tilbuddet om offentlig støtte til skovrejsning. Ordningen administreres af Naturstyrelsen.

Ansøgninger, der omfatter arealer inden for skovrejsningsområderne, har højeste prioritet. Højeste tilskud ydes til disse arealer og til arealer, hvor der plantes løvtræ. Tilskuddet forhøjes, hvis skovdriften sker uden anvendelse af pesticider. Skove, som anlægges med offentligt tilskud ifølge skovrejsningsordningen, pålægges fredskovspligt.

Udnyttelse til andre formål

Skovrejsningsområderne er ikke en arealreservation. Før der er sket tilplantning, er udpegning af et skovrejsningsområde ikke til hinder for, at området i stedet anvendes til f.eks. jordbrugsformål efter de regler, der i øvrigt gælder for det åbne land.

Enkelte skovrejsningsområder er udlagt i kommuneplanens råstofgraveområder. Her er det hensigten, at der først etableres skov efter endt råstofgravning.

Beskyttelse af naturtyper og fortidsminder

Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelse af naturområder mv. og museumslovens beskyttelse af sten- og jorddiger gælder også inden for skovrejsningsområderne.

Derudover findes der beskyttelse af skov generelt ved Fredsskovsordningen og ved skovbyggelinien. Se mere i afsnittet om beskyttelsede områder efter anden lovgivning i intern link boks.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

 Forslag til naturkvalitetsplanen 2013 med miljøvurdering.pdf (9.2 MB)

Områder, hvor skovtilplantning er uønsket

Beskyttede områder efter anden lovgivning

Landskab og kultur

Planstrategi - Natur, kulturarv og landskab

 

 

Naturstyrelsen - Skov

Naturstyrelsen - Skovbyggelinie

Naturstyrelsen - Fredsskov

Skovloven

 

 

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk