Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Natur og land Spredningskorridorer og spærringer

Natur og land

> Naturområder og mulige naturområder
> Naturkvalitet
> Spredningskorridorer og spærringer
> Beskyttede og sårbare arter
> Internationale naturbeskyttelsesområder
> Nationalpark Mols Bjerge
> Naturens rekreative værdier
> Skovrejsningsområder
> Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
> Særlig værdifulde landbrugsområder
> Nye store husdyrbrug
> Råstofindvinding
> Lavbundsarealer

Spredningskorridorer og spærringer

Retningslinier og generelle rammer

De økologiske forbindelser også kaldet spredningskorridorer fremgår af kortet til højre.

Stk 1. I de økologiske forbindelseslinjer, skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres.

Stk 2. De økologiske spredningslinjer skal normalt søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner skærer spredningskorridorerne, skal anlæggene indrettes med tilpasninger (f.eks. faunapassager), så dyre- og plantelivets spredningsmuligheder opretholdes. Ved væsentlige, eksisterende spærringer i spredningskorridorerne skal passage søges sikret, normalt gennem anlæg af faunapassager eller lignende.

Stk. 3. I de økologiske forbindelseslinjer skal karakteristisk landskabelige karaktertræk bevares.

Stk 4. Vandløbene skal som spredningskorridorer for insekter og andre dyr holdes fri for store passagehæmmende anlæg, og så vidt muligt helt fri for selv de mindste spærringer da disse udelukker en række mindre dyrs bevægelse i vandløbet.

Forslag til Kommuneplan 2013

Spredningskorridorer

Den landbrugsmæssige udnyttelse, vejanlæg og byudvikling reducerer og opsplitter naturen og forringer dyrs og planters spredningsmuligheder. Hensigten med at udpege økologiske forbindelser – spredningskorridorer – er at skabe og opretholde gode, ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natursammenhænge uden væsentlige spærringer for dyre- og planteliv.

De økologiske forbindelseslinjer løber typisk over § 3 beskyttede naturtyper, mulige naturområder, vandløb, søer, skove, lavbund, kystlinjen, vådområder og potentielle vådområder, fredede områder, Natura 2000-områder samt naturområder i og udenfor Nationalpark Mols Bjerge.

Hvor de økologiske forbindelseslinjer løber over marker i omdrift, gives der ingen restriktioner for driften. Udpegningen er ikke et krav til lodsejerne om at lade de nuværende omdriftsarealer ekstensivere eller udgå af driften. Det er blot ønske, at udpegningen kan inspirere ejerne til deres egen indsats for naturen – f.eks. vha. EU-støtte ordninger.

Spærringer

Når der bygges nye veje på tværs af spredningskorridorer, skal der fremover etableres passende faunapassager, så barrierevirkningen nedsættes. Ved vedligeholdelse og udvidelse af eksisterende veje, skal det vurderes, om mulighederne for faunapassage kan forbedres. Ved eksisterende broer kan der, ofte ret enkelt, etableres faste banketter under vejen langs med vandløbet. Selv ret smalle banketter af grus og sten kan benyttes af mange dyrearter, og de kan hindre f.eks. oddere i at søge op over vejen, hvor der er risiko for at blive trafikdræbt.

Fjernelse af spærringer i vandløb er af stor prioritet i Syddjurs Kommune, og de største spærringer vil blive fjernet i det omfang og i den rækkefølge, som Syddjurs Kommune kan finde eksterne midler til. Generelt skal det ved ethvert nyt vejanlæg, der påvirker vandløb sikres, at alle dyregrupper efter etableringen kan bevæge sig frit i vandløbet. Samtidig skal man ved omlægning af veje og ved større vejreparationer sikre, at de underføringer, hvor der i dag ikke er fuld passage, ændres på en sådan måde, at der efterfølgende bliver passage.

Spredningskorridorer og spærringer ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis områderne ikke vises.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

Vand

Planstrategi
- Natur, kulturarv og landskab

 

Naturstyrelsen

Syddjurs Kommunes side om Natur, miljø og klima

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk