Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Redegørelse Detailhandel - redegørelse

Redegørelse

> Kommuneplanen og andre planer
> Beskyttede områder efter anden lovgivning
> Boligbyggeprogram og Restrummelighed
> Eksisterende VVM-redegørelser
> Kystnærhedszonen - redegørelse
> Detailhandel - redegørelse

Detailhandel - redegørelse


Forslag til Kommuneplan 2013

Ifølge planlovens §11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der indeholder rammer for forsyning med butikker. Det betyder, at der skal være en vurdering af omfanget af det eksisterende bruttoetageareal for butiksformål og behovet for nyt. Dertil skal der redegøres for det forventede opland til butiksområderne samt tilgængeligheden for de forskellige trafikanter. Sidst skal det vurderes om rammeudlæg til butiksformål i kommuneplanen sikrer kommuneplanens hovedstrukturs mål, og om det er med til at fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer.

I forbindelse med kommuneplanlægningen 2009 fik Syddjurs Kommune udarbejdet en detailhandelsanalyse. Denne ses af intern boks til højre.
Detailhandelsstrukturen i Syddjurs Kommuneplan 2009 bliver ikke revideret i Syddjurs Kommuneplan 2013. Derfor er der ikke udarbejdet en større ny udredning omkring det eksisterende omfang af bruttoetageareal for butiksformål og behovet for nyt.

Den eneste ændring indenfor detailhandelen er en flytning af lokalcenterets afgrænsning i Thorsager (se nedenfor). Redegørelsen for Syddjurs Kommuneplan 2009 om detailhandel ligger i boksen med interne link.

Thorsager lokalcenter

Thorsager er en by på 1.342 indbygger nord for Rønde ca. 5 km nord for Rønde, hvor der er et vist udbud af detailhandel.

Lokalcenteret i Thorsager by har en mulig max. butiksstørrelse på dagligvarebutikker på 3.500m2 og på udvalgsvarebutikker på 2.000m2. Hele området er dækket af en ramme 10.1.BE1, som giver mulighed for dagligvarebutikker på max. 2.000m2 og udvalgsvarebutikker på 1.000m2. Området er ca. 145.500 m2 stort.

På nuværende tidspunkt er der en blomsterbutik på ca. 40 m2 og en dagligbrugs på ca. 700 m2 indenfor bymidten. Derudover er der indenfor bymidten en bodega, et forsamlingshus og en økonomisk rådgiver. I Thorsager by er der desuden to frisør, en grillbar og diverse håndværkervirksomheder. Se kort om eksisterende forhold i Thorsager i intern linkboks.

Thorsager Rundkirke er en ud af syv rundkirker i Danmark og den eneste i Jylland. Den ligger på et bakketop, som menes brugt som helligt sted helt tilbage til vikingetiden. På grund af placeringen og det specielle, at det er en rundkirke i Jylland, er den meget dominerende for byen, og man kan se store dele af byen fra kirken (se internt linkboks for højdekurverne). Rundkirken ligger sydvest for den eksisterende dagligbrugs med udsigt til hele tagfladen.

Behov for udvidelse af bymidten/lokalcentret

I 2010 vedtog Byrådet et kommuneplantillæg og lokalplan 334 for at gøre det muligt for dagligbrugsen at udvide deres butik. Det vidste sig overordentlig svært at få plads til både udvidelse, ordentlige tilkørelsesforhold og p-pladser, og samtidig tage hensyn til rundkirken. Dette til trods for opkøb af nærtliggende grunde. 

Det synes ikke umiddelbart muligt at opkøbe grunde indenfor bymidten, hvor der vil kunne skaffes ordentlige tilkørelsesforhold, og hvor det vil være rentabelt at placere en helt ny butik. Der er derfor behov for ændring af bymidteafgrænsningen.

Den eksisterende bymidte/lokalcentre er på 145.500 m2, mens den nye er på 72.040 m2. Butiksområdet/lokalcenteret er derved halveret: Området er stadig orienteret omkring hovedgaden i Thorsager, hvor det vil være muligt for udvalgs- og dagligvarebutikker at placere sig (se kort med ny bymidteafgrænsning i intern linkboks).

Det område, der er nyt indenfor bymidten/lokalcenteret, er et område tidligere udlagt til offentlig formål til kirkegård.  Området ligger centralt i byen, men længere væk fra kirken. Området ligger op af landevejen, der går til Kolind og motortrafikvejen til Aarhus. Det ligger tæt på det eksisterende erhvervsområde.

Rammerne rettes til efter bymidteafgrænsningen, men der er ikke behov for at give mulighed til butikker større end allerede beskrevet i rammerne. 

 


 
 

Detailhandel

Definition af detailhandel

 Thorsager bymidte eksisterende planlægning.pdf (1.3 MB)

 Thorsager bymidte ny planlægning.pdf (1.4 MB)

 Thorsager højdekurver.pdf (637.2 KB)

 Redegørelse detailhandel 2009.pdf (4.2 MB)

 

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Naturstyrelsen - Detailhandel

 Statens vejledning om detailhandelsplanlaegning maj 2010.pdf (13.3 MB)

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk